126406. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás írógépszalag felfrissítésére

Megjeleni 1941. évi március hő 1-én. MAGYAR KIEÍLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 126406. szám. IX/e. osztály. — R. 7972. alapszám Berendezés és eljárás írógépszalag felfrissítésére. Rácz Sándor ny. cs. törzsőrmester, Mezőberény. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 9. A találmány berendezés és eljárás író­gépszalag felfrissítésére és célja a szalagok élettartamának növelése a rendesen már használhatatlannak tartott szalagok fel-5 frissítése útján. A találmány a fenti cell a már elhasz­nált írógépszalagnak olajjal, célszerűen csontolajjal megnedvesített hengerek kö­zötti átvezetésével éri el. 10 A találmány szerinti eljárás kivitelére alkalmas berendezés lényege közös tartó­szervén forgathatóan ágyazott, köpenyeik­kel egymáson felfekvő, legalább két nedve­sítőhenger, célszerűen nemezhenger, me-15 lyek közölt a regenerálandó szalag áthúz­ható. A nedvesítő nemezhengereket az író­gépbe szokott módon befogott szalag tet­szőleges helyére is helyezhetjük úgy, hogy 20 jaz a szalag kél oldalát közrefogja és a sza­lagot az írógépszalagtovábbító-kerék elfor­gatásával vezetjük át a lemezhengerek kö­zött. A találmány szerinti berendezés egyik 25 kiviteli alakjánál a hengerköpenyekel rúgó szorítja egymáshoz. A berendezés másik kiviteli alakjánál a hengerköpenyeket közös tartószer szo­rítja egymáshoz. 30 A mellékelt rajz a találmány több példa­képpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra a berendezés homloknézete hosszmetszetben. A 2—4. ábrák a találmány szerinti be-35 rendezés változatait szemléltetik az 1. áb­rának megfelelő nézetben. Az ábrákon azonos szerkezeli elemeket azonos számokkal jelöltük meg. Az —1— írógépszalag két oldalát a —2, 2— nedvesítőhengerek, célszerűen ne- 40 mezhengerek fogják közre. A hengereket a —4— rúgó szorítja egymáshoz. A —3— tartó —Y—alakú és szárai a —2, 2— hen­gerek ágyazótengelyei, míg törzse a beren­dezés fogantyúja. Az Y-alakú —3— tartó 45 szárai a törzs felé összetartanak és a szá­rakon azokat körülfogó —5— kitámasztó­szerkezet foglal helyet., mely a hengerektől való eltávolítás közben a lartószerv szá­rait szétnyomja. A berendezési e szélnyi- 50 tolt állapotában helyezzük az írógépszalag két oldalára, majd az —5— szervet elen­gedjük, mikor is a —4— rúgó hatására a —2, 2— nedvesítőhengerek a felfrissítendő szalagot az 1. ábrán fel tűn le lett helyzetben 55 közrefogják. A 2. ábra szerinti megoldással az Y-alakú —3— tartónak a törzs felé széttartó szárai vannak, melyeken a —7— kitá­imasztószerkezet csúszik. A —6— rúgó a 60 —3— tartó szárait egymástól eltávolítani igyekszik, úgyhogy a —7— kitámasztó­szerkezetnek a hengerek felé történő el­mozdulásakor a tartószerv szárai szét­nyílnak és a —2— hengerek iaz —1— sza- 65 lagra helyezhetők. A —2— hengereknek a szalag két oldalán való rögzítése céljából a —7— kitám asztó rudat a hengereldől el­távolítjuk. Az 1. és 2. ábra szerinti beren­dezés —4— húzó-, ill. —6— nyomórúgó 70 nélkül is működik, ha a —3— tartó ru­galmas anyagból, pl. acéldrótból készül.

Next

/
Thumbnails
Contents