126395. lajstromszámú szabadalom • Centrifugális malom

2 126395. lő nagyságú részecskék keresztülesnek és a malmot egy (vagy több) nyílá­son keresztül elhagyják. A hátrama­radt rész, mely nem fér keresztül a 5 rostán, a malmot más nyíláson ke­resztül hagyja el. A 3. és 4. ábra szerinti kiviteli alak­nál a visszapattanási felületek —c2 — perforált bádoggyűrűvel vannak kö­io rülvéve, mely szitaként szolgál. A rosta, illetve szita kivitelezhető, pl. kerek lapból kivágott gyűrűként is a visszapattanási felületek oldalán, vagy pedig más megfelelő módon a visz-15 szapallanási felületek közelében, ahe­lyett, hogy mint henger venné ezeket körül. Ha a rostát vagy szitát oldalt alkalmazzuk, akkor ezt az 1. ábrán -s,— jelöli, míg a —dx — szilárd fa-20 lat ábrázol. Ebben az esetben termé­szetesen a —cx — visszapattanási felü­letnek oly alakúnak és hajlásúnak kell lenni, hogy az anyag arra az oldalra repüljön, amerre a rosta, illetve szi-25 la van. A maradék, amely túlságosan nagy­szemcséjű és így nem jut keresztül a rostán, illetve szitán, a malmot, il­letve őrlési fokot más úton hagyja el 30 és további őrlés céljából vagy újólag bevezethető ugyanabba az őrlési fokba, vagy pedig a következő fokba. Több­fokú malom alkalmazásánál a talál­mány kapcsán az a különleges előny 35 érhető el, hogy minden őrlési foknál más-más rosta, vagy szita alkalmaz­ható. Ezáltal ugyanazon malomból több különféle szemcséjű őrlési termék nyer­hető. 40 Ez a kivitel különösen előnyös ga­bona őrlésére, ahol a mag könnyeb­ben őrölhető belsejét el kell választani a nehezebben őrölhető korpától, vala­min l mindazon nem egynemű anyag 45 őrlésére, melynek nehezebben, illetve könnyebben őrölhető részei vannak. Ilyenek pl. a természetes termékek: fa, szalma, növényi szár, takarmány, az­beszt, sörte, toll, stb., valamint a mű-50 anyagok és hulladékok: nemez, papír, bőr, rongyok, stb., amelyeknél az a feladat, hogy a szilárd alkatrészeket megőröljük, a rostos részeket pedig megőröletlenül elkülönítsük. A rostok, 55 melyek nem jutnak keresztül a szitá­kon, a szilárd részek kiőrlése után az utolsó őrlési fokból külön kijáraton jutnak ki. A verőeszközök célszerű kiképzése lényegesen hozzájárul a berendezés ÖG eredményes működéséhez. Az 5—8. áb­rákon ez eszköz néhány kiviteli alak­ja látható. Ezeknél a kivileli példák­nál a verőeszközök csavarmenetala­kúak, aminek két előnye van. Először 65 a malom egyenletesebben dolgozik, mert a verőeszközök egyidejűleg nem egész hosszúságukban lépnek működés­be és ezáltal a hirtelen lökések elke­rülhetők. Másodszor az eszköz bizonyos 70 mértékben mint továbbílócsavar mű­ködik, amely meggyorsítja az őrlendő anyag haladását a tengely irányában. Az 5. és 6. ábra négyszögletes kereszt­metszetű, a 7. és 8. ábra pedig három- 75 szögletes keresztmetszetű verőeszközt mutat. A lökések mérséklése céljából a csa­varalakii verőfelületek helyett csavar­alakú -visszapattanási felülelek is a!- go kahnazhatók, vagy mindkettő. Más mód e cél elérésére abban áll, hogy a b-•­verőfelüleleket, vagy a - c visszapat­tanási felületeket, vagy mindkettőt lép­csőzetesen képezzük ki. Ezáltal ugyan- 35 csak elérhető az, hogy a megőrlendő anyag nem egyszerre ülődik a. felületek egész hosszára, hanem fokozatosan. A találmány szerinti berendezés lo­vábbi javílása abban áll, hogy a - b, gQ c— verő- és visszapattanási felülelek cgymásközölli hajtása beállítható. Ez a hajlás lényegesen befolyásolja azt az irányi, amelyben a szétmorzsolt anyag visszaverődik a visszapattanási felület- 95 ről. A hajlás beállíthatósága, pl. úgy érhető el, hogy a verőeszközök a ro­torban elfordílhatóan vannak megerő­sítve, amint az az 5. és 6. ábrán lát­ható. A rotor j vei van jelölve és 100 az elfordílhatóan megerősített verőesz­köz b:1 mai. A v— csavar meg­lazítása után a kerek - -11 nyakkal ellátott eszközt tetszés szerint el lehet fordítani. . 105 A verő- és visszapattanási felületek egymásközti hajtásának beállíthatósága céljából a verőfelület helyett természe­tesen a visszapattanási felületet is ki lehet alakítani elfordílhatóan, vagy pe- no dig mindkettőt. Ha szívós, vagy nehezen őrölhető anyagot kell megőrölni, akkor célszerű,

Next

/
Thumbnails
Contents