126344. lajstromszámú szabadalom • Csuklós ajtókapcsoló

Megjelent 1941. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126344. szám. XX/a. osztály. — U. 1030. alapszám. Csuklós ajtókapcsoló. 10 15 20 25 Uhri Testvérek autókarosszéria és járműgyártó kft. cég, Budapesten. A bejelentés napja: 1938. évi augusztus hó 3. A járművek kocsiszekrényén, úgyneve­zett karosszériáján ezidőszerint használa­tos ajtózáró (ajtócsukó, aj Lekapcsoló, ajtó­zárókampó stb. különféle elnevezés alatt 5 ismeretes) szerkezeteknek igen nagy hátrá­nyuk, hogy csupán, elreteszelik az ajló-, illetve nyíló szárnyakat, vagyis csupán zá­róhatású, működést fejtenek ki, anélkül azonban, hogy a nyíló szárnyakat becsu­kásuk ..után a járműszekrényhez hatásosan kapcsolnák és ilymódon a járműszekrény merevítése! elősegítenék. E hátrány azon­nal nyilvánvaló, ha figyelembe vesszük, hogy a helyqs összeépílésű járműszekrény az ajtó-, illetve a nyíló szárnyak leszámí­tásával merev egység és annál kcvésbbé rázódik szét, vagyis élettartama annál hosz­szabb, minél megfelelőbb kimerevítésű a váza és erősebb az összeépítése. Különö­sen hamar rázódnak szét a nyitott kocsi­szekrények, illetve karosszériák, mert ezek­nél hiányzik az oldalfalakat összekötő és ilymódon a kocsiszekrény merevílése szem­pontjából előnyös fedél, illetve tetőszerke­zet. A nyitható felületek, nyíló szárnyak, vagyis az ajtók, melyek becsukásuk után csak el voltak reteszelve, a kocsiszekré­nyek kimerítése szempontjából hiányzó ol­dalfelületeknek tekinthetők. A szakirodalom és a karosszériavázban fellépő állandóan változó igénybevételek leküzdésének igen nagy akadályát a nyi­tott karosszéria U-alakú ajtókereteinek megoldásában találja, mert az ajtók sok­szor négy helyen is megszakítják a ka­rosszéria felső keretében (koszorú) a foly­tonosságot, ilymódon az idomok nyitottsága folytán a karosszéria szerkezelel csak az ajló, oszlopok és hossztartók, vagyis a karosszéria vázának túlméretezéseivel 40 igyekeztek kimeríteni, ami feleslegesen nagy holtterhelést okozott és emellett még teljesen megfelelő megoldásra sem veze­tett. Az említett hátránnyal szemben e talál- 45 mány oly ajlőkapcsoló szerkezetet ismer­tet, amely a nyíló szárnyak (ajtók) becsu­kása után azokat nemcsak kinyílhatásuk ellen reteszelik el, hanem emellett még célszerűen össze is kapcsolja azokat a ko- 50 csiszekrénuyel, avagy ha kettős nyíló szár­nyak vannak, akkor azokat egymással, úgyhogy mintegy kiegészítő merevítőha­tású részéül iktatja be a nyíló szárnyakal a kocsiszekrény oldalaiba. 55 Igen előnyös ez ajtó kapcsoló alkalma­zása különösen nyitott kocsiszekrényeknél, illetve fedél nélküli, avagy lehajtható vagy levehető fedelű karosszériáknál, ahol az oldalfalakat összekötő felső rész vagy fe- 60 dél hiányzik és így az oldalfalakat nem kötvén össze semmi, azok a terhelés, ráz­kódás vagy egyéb igénybevételek folytán azon a részen, ahol az ajtók vannak, köny­nyen szétnyílnak vagy meglazulnak, minek 65 következtében az ajtók, illetve nyílószár­nyak felső részén hézagok keletkeznek és az ajtók nem lesznek zárhatók, mert a zárónyelv nem ér be a számára való zár­lyukba vagy mélyedésbe. 70

Next

/
Thumbnails
Contents