126337. lajstromszámú szabadalom • Kaszáló-cséplőből vagy cséplőgépből és szalmasajtóból álló közlekedtethető cséplőgépcsoport

Megjelent 1941. évi március hó 1-én. MAGXAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126337. szám. X/a. osztály. — L. 8154. alapszám. Kaszáló-cséplőhől vagy cséplőgépből és szalmasajtóból álló közlekedtethető cséplőgépcsoport. Heinrich Lanz Aktiengesellschaft cég, Mannheim. A bejelentés napja: 1940. évi június hó 3. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi július hó 31. A találmány kaszáló, illetve arató-csép­lőből vagy cséplőgépből és a cséplőhöz akasztott és általa hajlóit szalmasajtóból való vontathaló (közlekedtethető) cséplő-5 gépcsoport, melynek feladata a szalma­sajtót úgy ráakasztani a cséplőre, hogy az a cséplőhöz képest mindig a kifogástalan cséplő- és sajtolóüzemhez szükséges hely­zetet foglalja el és a talaj egyenetlenségein 10 áthaladva semminemű csavarási igénybe­vételeknek kitéve ne legyen. Közlekedtethető cséplőgépcsoportok már ismeretesek, melyeknél a szalmasajtó a cséplőhöz, illetve cs'éplőbe szilárdan van 15 beépítve. E kivitelnek előnye egyrészt az, hogy a szalmasajtó üzem közben a cséplő­höz viszonyított helyzetét nem változ­tatja meg, másrészt azonban hátránya az, hogy a cséplőállványnak kell a sajtó egész 20 súlyát hordani, amiért is az állványt je­lentősen erősíteni kellett, ami az előállí­tást természetesen megnehezíti és megdrá­gítja. Ismeretes továbbá, hogy a vontat­ható szalmasajtókat kocsirudak révén vagy 25 lövegtalpszerű állványon akasztják a csép­lőhöz. Ez elrendezés mellett a sajtó a cséplőhöz képest úgy a függőleges, mint a vízszintes irányban elmozoghat, minek­f oly tán különösen kanyarokban a cséplőhöz 30 képesti helyzetét erősen megváltoztatja. Éz a hátrány a kaszáló-cséplőgépcsopor­toknál különösen hátrányos, mert ekkor a kaszáló-cséplőből kihulló és kicsépelt szalma a sajtóba kifogástalanul nem megy 35 többé át. A szalmasajtót rendszerint a cséplő hajtja szíjhajtás révén, melyei uiánakasz­tott szalmasajtóknál a vontatáshoz le kell venni, mert a sajtó oldalirányú elmozgá­sai folytán a cséplő hajtőtengelye és a 40 szalmasajtó hajlott tengelye közötti távol­ság állandóan változik, miért is kaszáló­cséplőcsoporloknál a sajtók ismeretes mó­don történő ulánakasztása meg nem fe­lelő és be nem vált, mert hiszen az egybe- 45 tartozó kaszáló-cséplőcsoport éppen menet (vontatása) közben dolgozik. A találmány ezzel szemben az, hogy a szalmasajtó a cséplővel csuklószerűen van összekötve és csupán a menetirányra me- 50 rőleges és azzal párhuzamos irányban lenghet ki a cséplőhöz képest. A sajtói evégett vízszintes tengely körül kilenghe­tően csuklósan erősítik a cséplőre, amikor is a lengéstengely célszerűen kél egyten- 55 gelyűen egymással szemben lévő vízszin­tes csap alkotja, melyek a cséplőállványon errendezett csapágyakban nyugszanak. A szalmasajtónak a cséplőre való csuklós felerősítése végett célszerűen merev ki- 60 nyúló karjai vannak, melyek révén a víz­szintes csapokkal csuklósan van össze­kötve. Emellett a sajtó minden egyes ol­dalfalán annak hosszirányában haladó ki­nyúló kart vagy a sajtó homlokoldalán 65 annak közepén csupán egy kinyúló kart széles ágyazással rendezünk el, amikor is utóbbi esetben a cséplőn egy vízszintes lengőcsappal beérhetjük. A szalmasajtót továbbá a találmány szerint önműködően 70

Next

/
Thumbnails
Contents