126303. lajstromszámú szabadalom • Tubuszár

Megjelent 1941. évi niárcius hó 1-én. MAG TAR KIRÁLYI ^S^fe SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126303. szám XVIII d. osztály. — I. 4231. alapszám. Tubuszár. Jivotovsky Michael mérnökhallgató, Berlin-Lichterfelde, mint Totschnig Kari kereskedő, Berlin-Friedenau jogutódja. A bejelentés napja: 1940. évi február hó 12. — Némeloiszági elsőbbsége: 1939. évi február hó 18. A találmány önműködően záródó tubus­zár, amelynek rúgó nyomásával szem­ben nyíló szelepleste és tengelyirányú ki­bocsátó m'ílása van. 5 Ily rendszerű ismert tubuszárnál a sze­leptest külön ÍI tubus nyakrészében el­rendezett vezetékbe van szerelve, amikoris a szeleptestnek működtetése közben a sze­leptest és annak vezetéke közé szorult le-10 vegőre kényszerűen légszivatbyúszerű ha­tást fejt ki, úgyhogy a kifogástalan záró­mozgást a zárt légtérben e közben kelet­kező légtelenítő hatás akadályozza. A tubus tartalmának használaton kívül a 15 küllevegővel szemben való tökéletes el­zárása azonban önműködő tubuszár al­kalmazásának elengedhetetlen előfeltétele, minthogy különben a tubus tartalma las­sanként kiszárad és ennek következtében 20 használhatatlanná válik. Ily elrendezés esetén azonkívül a tubus nyakrészében a szeleptestet vezető bonyolult szerkezetei: kell elhelyezni, ami a tubus előállítását megdrágítja. Másrészt ilymódon nem lehet-25 séges az önműködő tubuszárnak bármely közönséges tubus nyakmenetén való utó­lagos elhelyezése. A találmánnyal c hátrányokat kiküszö­böltük, mert a bevezetésben említett rend-30 szerű tubuszár esetén a szeleptestet úgy képezzük ki, hogy az a tubus nyílásán megerősített szelepülést sapkaszerűen kö­rülveszi. Ismeretes ugyan már oly önműködő tu-35 huszár, amelynek rúgó nyomásával szem­ben nyíló, a tubus nyílásán megerősítell szelepülést sapkaszerűen körülvevő sze­lepleste van, a kibocsátó nyílás azonban ennél nem tengely-, hanem sugárirányú, tehát oldalt van elrendezve, ami tubusok 40 esetén szokatlan és használatukat körül­ményessé teszi. Ily esetben azonkívül nem üléses szelepről, hanem tolaltyús szelepről van szó, amely kifogástalan tömítést tesz lehetővé^ úgyhogy a tubustartalom ki- 45 száradásának veszélye ismét fennforog. A tubus tartalmának mindenkor elvont mennyisége továbbá külön intézkedés nél­kül a kibocsátó nyílásról teljesen nem távolítható el, -minthogy a tolattyi'iszelep 50 résekkel dolgozik és a kívül elrendezett Szeleptest résében mindig visszamarad a tubustartalom nehezen hozzáférhető ma­radéka, amely ott kiszárad, úgyhogy az a következő zárműködtetést megnehezíti 55 és a tubustartalomból eközben elvont mennyiségben zavaró megszáradt tömeg van. A találmány egyik példaként! kiviteli alakjánál a szelepülésnek a szeleptestet 60 vezető gyűrűje és a sapkaszerű szelep­test szélén belül elhelyezett váll közé csa­varrúgó van iktatva. E rúgó zárónyomását a találmány szerinti tubuszár szerkezete következtében a tubustartalom kibocsátott 65 mennyiségének minden eltávolítása alkal­mával elősegítjük, minthogy ekkor ä sap­kaszerű szelepteslre nyomást fejtünk ki és a sapkának ebből adódó mozgása a rúgó záró mozgásával egyezik. 70

Next

/
Thumbnails
Contents