126276. lajstromszámú szabadalom • Jelző-, üzenetközvetítő- és beszélőberendezés éjjeli ügyeletes üzemek számára

Megjelent 1941. évi február hó 15-én, ¥AßTAR KIKÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126276. szám. VII/j. osztály. — M. 11787. alapszám. Jelző-, üzenetközvetítő- és bcszélőberendezés éjjeli ügyeletes üzemek számára. Marinczer Jenő gyógyszerész, Csorna. A bejelentés napja: 1940. évi április hő 27. A találmány szerinti berendezés le­hetővé teszi, hogy az éjjeli ügyeletes, pl. gyógyszerész, az éjszaka jelentkező fél részére üzenetet, jelzést adjon, eset-5 leg beszélgetést folytathasson anélkül, hogy az ügyeletes helységből kimozdul­na. A találmánynak főkérfit vidéki gyógyszertárak szempontjából van nagy jelentősége, mert pl. az álmából fel-10 csengetett gyógyszerész jelentéktelen dolgok miatt nem kell, hogy hiábava­lóan a kiszolgáló helyiségbe menjen, vagy ajtót nyisson, hanem a találmány szerinti berendezés segítségével tetszés-15 szerinti üzenetet küldhet, jelzést adhat a jelentkezőnek, vagy beszélgetést is folytathat vele. Amennyiben pedig nincs ügyeletes szolgálat és fél jelentkezik, úgy a berendezés az éjjelicsengő be-20 nyomásakor önműködőlég megvilágí­. tott szöveg felvillanásával jelzi, hogy nincs ügyelet, illetve az hol van. A be­rendezés egyébként mindenütt alkal­mazható, ahol rendszeres éjjeli ügyelet 25 van, pl. gyógyszertárak, menedékházak, kórházak, szállodák, orvosok, stb. A berendezésnek nincsen romlásnak vagy kopásnak kitett alkatrésze vagy szerkezete, karbantartásra nem szorulr 30 felszerelése viszonylag csekély költséget jelent. Mindenütt, bármely vastagságú falba beépíthető, felszerelhető ott is, ahol villany nincsen bevezetve, mert a berendezés üzemben tartásához egyet-35 len egyszerű zseblámpaelem vagy más száraz-, nedves-, galvánelem is meg­felel és elegendő. Használata tehát min­denképpen gazdaságos. A mellékelt rajz a berendezés egyik példaképpeni foganatosítási alakját mu- 40 latja éspedig az 1. ábra a berendezés általános elren­dezését metszetben, a 2., 3. és 4. ábrák pedig a villamos vezetékkapcsolások többféléi vázlatát 45 szemléltetik. A —3— falba beépítendő berendezés fémlemezből, fából vagy más alkalmas anyagból való, tölcsérszerű —12— do­boz, mely külső nyitott végénél a nyí­lás védelméne beépített ráccsal is el­látható. Ide torkol a befelé vezető szó­csőhöz csatlakozó —6— hangvezetőrés, csengő- és beszédhang ide-odavezetésé­re, mely a dobozból kivezető —5— csatlakoztató csövével és ezt a —4— beszélő- és hallócsővel összekötő köz­beiktatandó gumicsővel van oldhatói kapcsolatban. A —6— hangvezetőrés fölött nagyobb —11— csatorna párhu­zamosan vezet végig. Ebbe a készülék külső végéről belenézve a berendezés másik belső végén a dobozhátfalon és a —11— csatornarésbe bevilágítóan el­helyezve elrendezett —8— és —16— 65 különböző színű ízzókörték által —9— átlátszó részén átvilágított üzenetszöve­ge s —10— lemez szükség szerint be­állított szövegei működés közben lát­hatók. A —10— lemez a —12— csa- 70 50 55 60

Next

/
Thumbnails
Contents