126230. lajstromszámú szabadalom • Eljárás malonsavak előállítására

Megjelent 1941. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126230. szám IV/h/1. osztály. — W. 6991. alapszám. Eljárás maionsavak előállítására. Dr. Alexander Wacker Qesellschaft für elektrochemische Industrie G. m. b. H. cég, München. Cseh-szlovákiai bejelentés napja: 1933. évi április hó 8.* — Németországi elsőbbsége: 1932. évi június hó 8. A találmány helyettesített maionsa­vaknak a megfelelő oxi- vagy oxoszár­mazékokból nitrogén-oxigénvegyületek­kel végzett oxidáció útján való előállí-5 tása. Nitrogén-oxigéntartalmú oxidálósze­rekül salétromsavat, nitrogénoxidtar­talmú salétromsavat, salétromsav-kén­savkeverékeket, nitrogénoxidtartalmú 10 kénsavat és másefféléket alkalmazunk. Katalizátorok, pl. vanadium-, molib­dénvegyül etek és máseffélék is lehet­nek jelen. Az alapanyagokra való be­hatás előnyösen 10 és 50 C° közötti 15 hőmérsékleten történik. Az emellett képződő nitrogénoxidok (NO és maga­sabbak) ismert módon oxigénnel vagy oxigéntartalmú gázokkal újraoxidálha­tók és a találmány szerinti eljárás meg-20 valósításához újra felhasználhatók. A fentemlített nitrogénoxidok regenerá­lása a reakcióedényben magában is si­kerül oxigénnek vagy oxigéntartalmú gázoknak bevezetésével. A nitrogénoxi-25 dóknak a reakcióedénybe való vissza­vezetését azzal segíthetjük elő, hogy a távozó gázok először az oxidálandó vegyületre hatnak. Megfelelő munka­módnál a nitrogénveszteségek oly cse-30 kélyek, hogy az oxidációhoz gyakor­latilag csak oxigént használunk. A kapott sav elszigetelésénél különö­sen szembetűnők a találmány szerinti eljárás előnyei. A reakciós folyadékból 35 a sav általában tiszta állapotban kris­lyosodik ki, esetleg az oldat besűrítése után. A kristályok centrifugálása és megszárítása után a tisztasági fok ak­kora, hogy az anyagokat egyéb feldol­gozás nélkül továbbhasználhatjuk. 40 Példák: 1. Oxigén részére való bevezetőcsővel és a távozó gázok részére való kiveze­tőcsővel ellátott keeverőedénybe eré­lyes kavarás közben 200 g NO-tartal- 45 mú HN03 -hoz (is. = 1,4) 2 óra lefo­lyása alatt 50 lassanként 100 g 2-metil-2-etil-propa­nol-(l)-on-(3)-at 30—40 C° hőmérsék­leten csepegtetünk hozzá. A reakcióhőt hűtéssel vezetjük le. A reakció edénybe 55 a reakció tartama alatt annyi oxigént vezetünk, hogy távozó gázok egyáltalá­ban nem, vagy alig egészen csekély mértékben képződnek; az oxigénfelvé­tel élénk. Már a csepegtetés alatt a kép- 60 ződött maionsav H6 C 2 COOH \ / C / V H3 C COOH * Ez a nap az. 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szl-ovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Csehszlovák szabadalom száma: 61763.

Next

/
Thumbnails
Contents