126227. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ruhadarabok, textiláruk, rostanyagok és máseffélék vegytisztítására

Megjelent 1941. évi február hó 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126227. szám. I/j. (XIY/a/1.) osztály. — W. 6986. alapszám. Eljárás ruhadarabok, textiláruk, rostanyagok és másefíélék vegytisztítására. Dr. Alexander Wacker Gesellschaft für elektrochemische Industrie G. m. b. H. cég, München (Németország). A bejelentés napja: 1932. évi július hó 19.* Németországi elsőbbsége: 1932. évi március hó 4. Ruhadaraboknak, textiláruknak, rost­anyagoknak és másefféléknek illó ol­dószerrel, mint benzinnel, triklóreti­lénnel, perklóretilénnel, széntetraklo-5 riddal és máseffélékkel vegyi úton va­ló tisztításához olyan mosógépeket használnak, melyeknél a mosandó árut tartalmazó lyukasztott dob a mosófo­lyadékok egyikével részben megtöltött, 10 zárt házban forog. Az ilyen mosógépek korszerű kivite­leinél a tulajdonképpeni tisztításhoz a mosandó áru szárítása csatlakozik, an­nak a gépen belül való centrifugáíásá-15 val és fújtatóval mozgatott meleg leve­gővel történő kifúvatásával. Az oldószer visszanyerésére a gépből kilépő meleg levegőt hűtőn vezetik át, ahol az ol­dószernek veleragadott gőze Jegna-20 gyobbrészt lerakódik, mire a levegőt, miután azt újra felmelegítették, a gép­be vezetik vissza, úgyhogy folytonos körfolyamatot végez. Ha úgy,, amint ez eddig általában 25 szokásos volt, a meleg levegőt egysze­rűen valamely helyen a gép házába ve­zetjük és abból valamely másik helyen újra kivezetjük, akkor a lassan forgó mosódobot körülnyaldossa, felmelegíti '30 és ez a még a mosandó árúban lévő illó oldószer elpárologtatását okozza. A fejlődő oldószergőzök a dob lyukasz­tott falán kilépnek és azokat a légáram magávalragadja. Ez a folyamat ugyan 35 lassanként a mosandó áru szárításához vezet, ehhez azonban aránylag hosszú időt igényel. A szárítási idő jelentékenyen meg­rövidíthető-, ha a meleg levegő áramát arra kényszerítjük, hogy a mosódob 40 belsejébe lépjen és az ott levő mosan­dó áru felett közvetlenül elvonuljon, mert ez az elpárolgási sebességet nö­veli. Ezt a találmány értelmében úgy érhetjük el, hogy a légáramot újszerű 45 módon a dob homlokoldalán vezetjük be vagy el és emellett megakadályoz­zuk, hogy jelentékeny levegőmennyi­ségek a dobot kizárólag kívülről ára­molják körül. Különösen előnyös, ha 50 a íevegőt az egyik vagy mindkét hom­lokoldalon ezekben kialakított nagyobb nyílásokon át vezetjük a dobba, mert ekkor a dob falainak csak kevés me­leget ad le, hanem az csaknem telje- 55 sen közvetlenül a mosandó áru szárí­tására hasznosítható. A levegő ekkor a dobból vagy a lyukasztott köpenyen át léphet ki, amikor is a lyuggatás megfelelő kialakításával kedvező kilé- 60 pési helyről gondoskodhatunk, vagy pedig a légáramot az egyik homlok­oldalon vezetjük be, a másikon pedig ki, úgyhogy a dob köpenyén át sémi hatol. Utóbbi esetben a dob köpenye 65 különösen kis mértékben melegszik fel és ez a mosandó árura kedvező, mely erősen felhevített falakkal állandóan érintkezve külsejében károsodhat. A mellékelt ábrák vázlatosan né- 70 * Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §^a érielmében a volt cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Csehszlovák szabadalom száma: 50.142

Next

/
Thumbnails
Contents