126224. lajstromszámú szabadalom • Gyorsanjáró rotorok hornyaiba helyezett tekercselés hűtése

Megjelent 1941. évi február hő 15-én. MAGTAR KIRÁLYI <JB£Í SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126224. szám. VH/g. osztály. — S. 18130. alapszám. Gyorsanjáró rotorok hornyaiba helyezett tekercselés hűtése. v Akcióvá spolecnost drive Skodovy Závody v PIzni cég, Prága A bejelentés napja: 1936. évi augusztus hó 31.* Ismeretes, hogy korszerű turboalter­nátorok építésénél a rotorok, illetőleg rotortekercselések rendkívül erős hűté­sére van szükség. A tekercselés külső 5 és belső részből van, mimellett az is­mert különféle módokon a hornyokon kívül fekvő tekercselésrészek vagyis a fej összeköttetések igen erélyes hűtését érték el, míg a rotorvasban nyugvó te-10 kercselés hűtése lényeges nehézségek­kel járt. A belső tekercselésrész hűtésének egyik ismert módja szerint, melyet pél­daképpen az 1. ábra szemléltet, az (1) 15 tekercselés ékhornyokban van ágyaz­va, melyeken a hűtőközeg átáramlik. A hornyokat és a tekercselést a (4) ho­ronyékek zárják el. Ennek az elrende­zésnek egyik hátránya, hogy az (1) te-20 kercselés rezéből a hőnek aránylago­san vastag és rosszul vezető (2) szige­telőrétegen kell áthaladni; mely erélye­sebb hőkicserélést megakadályoz. En­nek következményeképpen^ a belső te-25 kercselésrész hűtése nem kielégítő és a rotor erősen felmelegszik. x\ 2. ábra a belső tekercselésrész má­sik ismert hűtési módját szemlélteti. A tekercselés ebben az esetben két (1) 30 tekercsre van elosztva, melyek között a (4) ékkel elzárt (5) szabad tér van, amelyen a hűtőközeg átfolyik. Miután a két (1) tekercsnek egymástól távol kell lenni, az (5) hűtőcsatornában rész­ben szigetelő betéteket kell alkalmazni, 35 melyek azonban a hűtést jelentékenyen rontják. Emellett a tekercselés (2) szi­getelőrétege a hőátmenetet még inkább korlátozza, miáltal az eredő hűtőha­tás még kisebb lesz. 40 A találmány tárgya olyan berende­zés, mely a rotortekercselés nagyon erélyes hűtése folytán a gép lehető nagy kihasználását teszi lehetővé. A talál­mány szerint a rézben és a horony- 45 ékekben nyílásokat alkalmazunk, me­lyek a rotor felületén torkollanak, mi­melleett a hűtőközeget ezeken a nyílá­sokon át a felszínről a belső hűtőcsa­tornába vezetjük, anélkül, hogy eköz- 50 ben a hőnek a tekercselés rezéből a hű­tőközegbe való átmenetét a szigetelő­réteg megakadályozná. A hűtésnek a találmány szerinti új elrendezését példaképpeni kivitelben a 55 3. ábra keresztmetszetben és a 4. áb­ra részbeni alaprajzban szemlélteti. A (3) rotor (1) tekercselésének re­zében, valamint a (4) horonyékekben célszerű alakú (6) nyílások vannak, 60 célszerűen és előnyösen köralakúak, melyekben át a hűtőközeget a (7) hű­tőcsatornába vezetjük. Emellett az (1) tekercselés rezével való közvetlen érint­* Ez a nap az 5930/193$. M. É. sz. réfideiet 2. §-a értelmében a voll cseh-szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja« Csehszlovák szabadalom száma: 62982.

Next

/
Thumbnails
Contents