126198. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aktív szén javítására

f Megjelent 1941. évi február hó lén. MAGYAR KIEÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126198. szám. IV/h/1. osztály. — F. 9017. alapszám. Eljárás aktiv szén javítására. I. G. Farbenindusírie Aktiengesellschaft Frankfurt, a/M. A bejelentés napja: 1939. évi decern bar hó 23. Aktív szén előállítására való számos el­járásnál aktíválószerként ismeretesen sava­kat vagy savakat lehasító anyagokat alkal­maznak: Ezek közül megemlítjük, pl. a 5 foszforsavat, kénsavat, klórhidrogént és klórcinket. E savanyú anyagok eltávolítása végett az aktív szenet aktiválása után szo­kásos módon jól kimossák, adott esetben alkalikus szerek alkalmazásával. Kitűnt 10 azonban, hogy az aktív szén igen alapos kimosás után is még nyomokban savat, illetve savat lehasító anyagokat tartalmaz? ami abból is kitűnik, hogy a szén fé­mekre, mint vasra, korróziós hatást fejt 15 ki. E korróziós jelenségek, pl. az aktív szénnek vaskészülékekben való alkalmazá­sakor vagy vastartányokban való tárolása­kor igen zavaróan hathatnak. Ugy találtuk, hogy e zavaró jelensé-20 geket kiküszöbölhetjük és az aktív sze­net a savak, illetve savat leadó anyagok utolsó maradékaitól is mentesíthetjük, ha azt aktiválása után bizonyos ideig ma; gasabb, azonban mintegy 850 C° alatti hő-25 mérsékleteken vízgőzzel kezeljük. E kezelést tetszőleges alkalmas készülé­kekben foganatosíthatjuk, pl. közvetett fű­léssel retortákban, aknakemencékben, for­gókemencékben és hasonlókban, vagy pe-30 dig közvetett fűtéssel is forgókemencében. A vízgőz lehet telített vagy túlhevített. A behatás időtartama némileg függ a keze­lendő anyag fajtájától és hőmérsékletma­gasságától. Hogy a kezelés elegendő volt-e, 35 ezt mindenkor könnyen megállapíthatjuk, amennyiben az aktív szén próbáját maga­sabb hőmérsékletű vízgőzzel kezeljük és megállapítjuk, hogy a lefolyó kondenzá­tum savanyú-e még. A kezelés módjának további részletei az alábbi példákból tűn- 4Q> nek ki. 1. példa. Fürészporból, növényi hulladékokból, barnaszénből vagy tőzegből ismert módon klórcinkkel való aktiválással előállított ak- 45 tív szenet forgókemencében vagy aknake­mencében 350 C°-ra hevítünk és abban mintegy 1 óráig 300—350 Cos túlhevíteti vízgőzzel kezeljük. Ekként az aktív szén savtartalmát kiküszöböljük, úgyhogy a kor- 50 roziós jelenségek már nem fordulnak elő. 2. példa. Gabonahéjakból, gyümölcsmaghéjakból, kókuszdióhéjakból vagy hasonló anyagok­ból klórcinkkel való aktiválással előállított 55 aktív szenet mintegy 400 C°-ra hevítünk és emellett mintegy 300—400 C°-os túlhe­vített vízgőzzel kezeljük. A szén e keze­lés után kifogástalan. 3. példa. 60' Savval aktivált aktív szenet folyamato­san forgókemencén viszünk át és a forgó­kemencében égő gázlánggal mintegy 400 C°-ra hevítjük; egyidejűleg fúvókákon át vízgőzt vezetünk be. Az anyag áthaladása- 65. nak sebességét úgy állítjuk be, hogy a szén a forgókemencében mintegy 2 óráig tar­tózkodjék. Az ekként kezelt szén kifogás-

Next

/
Thumbnails
Contents