126195. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyagok vizsgálatára lassú neutronokkal

Megjelent 1941. évi február hó 1-én. JÍAGXAR KIK!!/!! SZABADALMI BIRÓSÁU SZABADALMI LEIRAS 126195. szám. VH/d. osztály. — E. 5366. alapszám. Eljárás anyagok vizsgálatára lassú neutronokkal. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. Pótszabadalom a 122689. sí. törzsszabadalomhoz. Apótszabadalom bejelentés napja: 1939. évi január hó 9. Németországi elsőbbsége: 1938. évi január hő 24. Javasolták már, hogy neutronokat el­nyelő vagy szóró anyagokat lassú neutro­nokkal akként vizsgálják, bogy ezeket az anyagokat lassú neutronokkal átvilágít­ják és ezekből az anyagokból kilépő neut­ronokat közbülső rétegen fogják fel, mely­ben töltött nehéz részecskéket létrehozó reakció folyik le, mely részecskék a köz­vetlen közelükben elrendezett fényképé­szeli anyagra hatnak. A nehéz részecskék e közbülső réteg közvetlen közelében el­helyezett világító ernyőn sugárzást kelthet­nek és így láthatókká tehetők. A fényké­pészeti kimulatásra közbülső rétegként li­liumfóliát vagy bórtartalmú réteget hasz­nálnak. Világító ernyő használatánál ha­sonló közbülső réteget alkalmazuuk, vagy pedig a világító ernyőbe bór- vagy litium­tarlalmú anyagokat ágyazunk be. Kitűnt, hogy a kép fényképészeti rögzítése szem­pontjából bizonyos esetekben célszerű, ha a két eljárást egymással egyesítjük. A ta­lálmány értelmében a fényképészeli ré­teget a világítóanyag közvetlen közelébe, illetve azzal való közvetlen érintkezésbe, hozzuk, melyet a 122689 sz. szabadalmi leírás értelmében lítium- vagy bórtartal­mú réteggel láttunk el, illetve effajta anyaggal kevertünk. Ekkor a lassú neutro­nokkal létesített részecskék előbb a vilá­gítóanyagra hatnak és a világítóanyagból kibocsájtott sugarak feketítik a fényképé­szeti anyagot. Emellett a fényképészeti anyagon a nehéz részecskék is okozhatnak 35 feketedést. Ennél az eljárásnál is bizonyos körül-10 15 20 25 30 menyek között előnyös, hogy a világító­anyaggal ellátott liti um tartalmú rétegei, esetleg a fényképészeti réteggel együtt, lég­záró tartályban rendezzük el, melyet vagy 40> légtelenítünk, vagy pedig semleges gáz­zal töltünk. Ennél az eljárásnál is egy­más mögött több lemezt vagy filmet ren­dezhetünk el és mindegyik fényképészeii réteg közelében egy vagy két említett vi- 45 lágítóernyőt rendezhetünk el. A fényképészeli rétegnek a lítiumtartal­mú réteggel szemben való védelmére, kü­lönösen nagy lítium tartalom mellett aján­latos, ha olyan védőréteget alkalmazunk, 50 mely a világítóernyőről kiinduló sugarakat átbocsájtja. Szabadalmi igénypontok: 1. A 122689. sz. törzsszabadalom 1—4. igénypontjainak bármelyikében mégha- 55 tár ózott eljárás továbbfejlesztése, mely­nél az anyagokat neutronokkal átsugá­rozzuk és az anyagból kilépő neutro­nokat világítóernyő gerjesztésére hasz­náljuk, melyre jellemző, hogy a világító- 6® ernyőről kiinduló sugarakat fényképé­szeti rétegre hagyjuk behatni. 2. Berendezés az 1. igénypont szerinti el­járás foganatosítására lassú neutronok sugárnyalábjában az erősségelosztás le-65 képezésére világítóernyővel, melyet a vi­lágítóernyő közelében elrendezett, a vi­lágítóernyőről kibocsátott sugarak hatá­sának kitett fényképészeti réteg jellemez. FelelÓs kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. feír. szab. bitó. „Jövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Felelős vezető: Baranii Jézseí.

Next

/
Thumbnails
Contents