126191. lajstromszámú szabadalom • Betonból készült építőszerkezet, fegyverzet, szerkezet és másefféle, valamint eljárás előállítására

Megjelent 1941. évi február hó lén. MAGTAR KIKÁIYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 126191. szám. VIII/a. osztály. — A. 4380. alapszám. Betonból készült építőszerkezet, fegyverzet, szerkezet és másefféle, valamint eljá­rás előállításukra. Aiolfi Carlo gyáros, Milano. A bejelentés napja: 1939. évi október hó 2é. — Olaszországi elsőbbsége: 1938. évi október hő 27. A találmány betonból való építőszerke­zetek, fegyverzetek, falak, szerkezetek és máseffélék építésére vonatkozik és ezek előállítására való eljárást is tartalmazza. 5 Az ily építményeket betonból, eddig, fa­formákba vagy más effélékbe öntötték oly célból, hogy az erősítőrudakkal ellátott betonöntvényt összetartsák addig, míg az anyag megszilárdulása után a formák is-10 mét el nem távolíthatók. Különösképpen kis keresztmetszetű épít­ményeknél jelentkeztek műszaki és gazda­sági hátrányok. A szerkezetek élei, valamint az egész kül-15 ső. felületek könnyen megsérültek úgy, hogy az összellenállás csökkent. Azonkí­vül a vakolás nagy időveszteséggel járt. sok munkát és anyagot igényelt oly cél­ból, hogy a szerkezet a különböző al-20 ,kalmazási céloknak megfelelő legyen. Ily építmények élettartama igen rövid is volt, még pedig különösképpen azon részeknél, melyek az időjárás viszontagságainak ki voltak téve. 25 Az ily szerkezeteknek máig többnyire al­kalmazott fémszerkezetek nagy fémmenyi­ségek alkalmazását tették szükségessé, ami nem volt gazdaságos és úgy a szállításnál, mint az építésnél nagy nehézségeket oko-30 zott. A találmány az említett hátrányokat tel­jesen kiküszöböli, amennyiben a szer­kezetek, a találmány szerint, fémből vagy más megfelelő anyagból való védőburko-35 latból vannak, mely megfelelő alakú és megfelelő vastagságú, hogy a betonönt­vényt befogadja és erősítőbevonattal ve­gye körül és azzal egy egészet alkosson, miáltal a szerkezet egytagúvá és díszítővé válik, nagyobb az ellenállása és minden 40 építőművészeti széphatás elérhető vele. A találmány szerint bármily alakú és fajtájú betonépítmény egy vagy több meg­felelő alakú és tetszőleges anyagú elem­nek alkalmas összekőtőszervek útján való 45 kapcsolatával létesíthető úgy, hogy ily mó­don nagy falak, üveg-ajtókeretek vagy fa­lak, fegyverzetek, felülvilágító ablakok, oszlopzatok, oszlopok, cölöpök és másef­félék alakíthatók ki. " 50 A külső védőburkolat több alkalmasan kialakított, oly elemből van, melyek a kereszteződéseknél úgy vannak összekötve, hogy e védőburkolat belsejében folyto­nos üreg képződik, mely alkalmas a be- 55 tonöntvény befogadására és arra, hogy az­zal együtt egy teljes tömböt alkosson. A szerkezetet alkotó, egyes elemek úgy készülnek, hogy a szerkezet összeállítása gyorsan és könnyen, a munkahelytől tá- 60 vol, megfelelő gépekkel, a gyárban tör­ténhessék, ami nagy előnyt biztosít, külö­nösen a munka pontossága, valamint az előállításra fordított munkaidő és a szál­lítóképesség szempontjából. 65 A találmánynak továbbá az az előnye is, megvan, hogy az alkalmazott fémmeny­nyiségek igen csekélyek, amikoris minda­mellett ugyanazt a szilárdsági együtthatót kapjuk, mint a máig alkalmazott, teljesen 70

Next

/
Thumbnails
Contents