126165. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos kisütőcsővöknek kis feszültséggel való táplálásához

2 126165. A tápláló áramforrás feszültségének eset­leges változása mellett is e csövek műkö­désének stabilitása biztosítottnak tekint­hető az áramforrás feszültségében bekö-5 vetkező 10°/o-os változásnak, a csőben le­vő áramnak (a cső karakterisztikája sze­rint) 30 és 18 o/o közötti változása felel meg. Ha az áram erősebben változik, a működés stabilitása megszűnik, ha pedig 10 az áram csekélyebb mértékben változik, akkor a stabilitás jobb lesz. Ez a stabili­tási feltétel megköveteli, hogy a csőhöz egy impedanciát kapcsoljunk sorozatosan és természetes, hogy a fentemlített kis táp-15 láló feszültséget — melv az említett eset­leges változásoknak van alávetve — ekkor a sorozatosan kapcsolt impedanciára és csőre kapcsoljuk és ennek következtében azt nagyobbra kell választani. Ha így a 20 stabilitás biztosítva van, akkor a stabili­tás a cső impedanciájának esetleges vál­tozása mellett is megmarad. A találmány célja a stabilizáló impedan­ciával ellátott cső táplálására oly »állandó 25 feszültségű-állandó intenzitású« áramkört létesíteni, amelynek elemei kis méretűek és kimenő feszültsége nem haladja meg azt a határt, amelyet az elosztóhálózatok elő­írásai a kisfeszültségű berendezések szá-30 mára megengednek (pl. Franciaroszágban 250 voltot), feltéve, hogy a szóbanforgó csövek ily feszültségeken meg tudnak gyulladni. A találmány szerint a stabilizáló impe-35 dancia oly értékű, hogy biztosítja a cső stabilitását, ha a csőből és az impedan­ciából álló együttes állandó feszültséggel van táplálva, mely a valóságban kisebb a cső kapcsain, annak normális üzemében 40 uralkodó feszültség kétszeresénélj az ál­landófeszültségű-állandó intenzitású áram­kör reaktanciaelemei olymódon vannak megállapítva, hogy a kimenő kapcsok kö­zötti üresjárási feszültség bemeneti kap-45 csai közötti feszültség háromszorosánál ki­sebb (ez a határ az, melyet az előírások megadnak). Ezenkívül az áramkör beme­neti körébe önműködő áramkör-megsza­kító (pl. olvadóbiztosíték vagy kikapcsoló-50 relé) van kapcsolva, mely úgy van besza­bályozva, hogy az áramkör űresjárási áramerősségénél jön működésbe, az elren­dezés azonban olyan (pl. az áramkör-meg­szakító késleltetett működésű, vagy pedig 55 az áramkör méretezése olyan, hogy a cső gyújtásakor az űresjárási áramnál elegen­dően kisebb bemenő áramot szolgáltat), hogy az önműködő árammegszakító a cső üzembehelyezésekor nem jön működésbe. A talámány szerinti berendezés, bár al- 60 kotó elemeinek sajátsága és elrendezése folytán az állandó feszültségű-állandó inten­zitású áramkörök fajtájához tartozik, tény­leg elég jelentékenyen változó kimenő áramerősséggel dolgozik. Előnyei, - hogy 65 terjedelme a minimumra van csökkentve, energiafogyasztása igen csekély és teljesít­ménytényezője nagy, a cső élettartamá­nak a csökkenése nélkül. A fent leírt stabilizáló impedancia al- 70 kalmazása révén az elektródáknak mind a cső gyújtása, mind működése folyamán való gyors tönkremenetele elkerülhető. Az impedancia értéke természetesen a tápláló­áramkörtől független és sokkal nagyobb annál az értéknél, melyet hideg elektró­dákkal bíró cső szabályos működéséhez előnyös alkalmazni. Minthogy a találmány szerint választolt g0 impedancia állandó feszültségnél a stabili­tást már magában is biztosítja, ennélfogva a stabilitás nyilvánvalóan még sokkal jobb lesz, ha az evvel az impedanciával sorba­kapcsolt csövet állandó feszültségű—állán- g5 dó intenzitású áramkörre kapcsoljuk. A kívánt üres járási kimenő feszültséget mint azt fentebb kifejtettük — azáltal kapjuk, hogy az áramkör elemeinek meg­felelő méreteket adunk. Ezeknek a mére- 90 leknek természetesen olyanoknak kell len­níök, hogy a cső, működésben a kellő áramerősséget kapja, a csőből és az im­pedanciából álló együttesre kapcsolt meg­felelő feszültség mellett. 95 Az üresjárási kimenő feszültség a talál­mány szerint sokkal kisebb, mint az is­meretes áramkörökben, amelyekben főleg a gyújtást igyekeztek rövid idő alatt bizto­sítani' Itt a gyújtási időtartam viszonylag 100 hosszú, de elkerüljük azt, hogyha a cső használaton kívül van helyezve, a feszült­ség a kimenő kapcsokon meghaladja azt a határt, mely a »kisfeszültségű« kategóriába tartozó berendezésekben meg van engedve; 105 emellett kisméretű áramkör-elemeket al­kalmazhatunk, ami a táplálókészülék ter­jedelmét és árát csökkenti. Ez utóbbi előnyt fokozza még a találmány szerint beszabályozott áramkörmegszakító, mely 110 annyira csökkentett méretű áramkör-ele­mek alkalmazását teszi lehetővé, hogy ezek az elemek nem bírnák el állandóan a maximális áramerősséget, mely rajtuk a csőnek esetleges használaton kívül helye- 115 zése esetében, vagyis üresjárásnál átmen­ne. Megjegyezzük, hogy az ismert kapcso­lásokban (melyek áramkörmegszakítója v

Next

/
Thumbnails
Contents