126165. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos kisütőcsővöknek kis feszültséggel való táplálásához

Megjelent 1941. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI mSlmSZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126165. iszám. VII/h. osztály. — C. 5265. alapszám. Berendezés villamos kisütőcsöveknek kis feszültséggel való táplálásához. Société Anonyme pour les Applications de rElectricite et des Gaz Rares Etablissements Claude-Paz & Silva cég, Paris. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 18. — Svájc: elsőbbsége: 1939. évi március hó 29. Ismeretesek úgynevezett »állandó fe­szültségű állandó intenzitású« áramkörök, melyek rezonancia állapotban levő induk­tív és kapacitív elemek kombinációjából 5 állanak és melyek — ha a bemenőkap­csaikon állandó feszültségű forrással van­nak táplálva — a kimenő kapcsaikhoz kapcsolt fogyaszlóágban elméletileg állan­dó erősségű, áramot szolgáltatnak. 10 Ezek az áramkörök azonban a valóság­ban nem tudnak a kimenő kapcsaikon vég­telen feszültséget létesíteni és emiatt a kimenő áramerősség Szigorúan véve nem állandó, hanem az impedancia növékedé-15 sével csökken és végtelen impedanciánál, vagyis nyitott kimenő áramkörnél nullává lesz. Ekkor az áramkör kimenő feszült­sége maximumot ér el (üresjárási fe­szültség), melyet csak az áramkör fizikai 20 elemei iszerkezetének az elkerülhetetlen tö­kéletlensége korlátoz. Bizonyos esetekben azonban nem kívánatos, hogy elérjük azt a feszültségértéket, melyet a fizikai elemek megengednének. Ezekben az esetekben a 25 különböző reaktaneiaelemeknek a rezo­nancia közelében levő értékeket adnak. Bárhogy áll is a dolog, a maximális ki­menő, feszültség mindig nagyobb az áram­kor bemeneténél az áramforrás szolgál-30 tattá állandó feszültségnél. Az áramkör iáltal a jb'emenő kapcsokon át felvett áram­erősség a kimenő feszültséggel növekedik és nyitott kimenő-áramkörnél (üresjárási áram) szintén a legnagyobb. Az áramkört 35 alkotó elemeknek tehát olyanoknak kell lenniök, hogy annál nagyobb áramerős­séget és feszültséget bírjanak el, minél nagyobb üresjárási feszültséget kell elérni. A szakértő feladatához tartozik az áram­kör elemeit kiszámítani ama különböző 40 feszültségek és áramerősségek különösen az üresjárási feszültség alapján, amelyeket az áramkörnek szolgáltatnia kell. Az »állandó feszültségű-állandó intenzi­tású áramkör« elnevezés tehát valóban oly 45 áramkört jelöl meg, melynél az áramerős­ség bizonyos határok között majdnem ál­landó, de csökken, ha a kimenő impedan­cia erősen növekedik és nullára esik, ha a kimenő áramkör nyitva van. 50 Ilyfajta áramköröket alkalmaztak már kisütőcsövek táplálásához. Ezek az áramkörök olyanok voltak, hogy a csö­vek nyújtási feszültségével legalább egyen­lő üresjárási feszültséget és a cső műkő- 55 désébez szükséges áramerősséget adjanak. A találmány kisütőcsöveknek is feszült­séggel való táplálására vonatkozik, ilyen áramkör segítségével, mely megfelelően van módosítva, amint azt az alábbiakban 60 látni fogjuk. Á csövek e fajtája — mely elég új keletű — az elosztóhálózatok fe­szültségének nagyságrendjével bíró feszült­séggel, nevezetesen pl. 110 vagy 220 volt feszültsegge] táplálható; ezek a csövek, 65 melyeknek magával a kisüléssel fűtött ter­mő-emissziós elektródáik vannak, viszony­lag kis, 200 vagy 300 °/o-nál kisebb nagy­ságrendű túlfeszültséggel képesek meggyul­ladni. 70

Next

/
Thumbnails
Contents