126157. lajstromszámú szabadalom • Harisnyatartó csat

Megjelent 1941. évi február hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12 6157. szám. I/i. osztály. — U. 1085. alapszám. Harisnyatartó csat. Ungváry József műszaki tervező, Budapest A bejelentés napja: 1939. évi szeptsmbsr hó 1. Az eddig ismeretes és forgalomban lévő harisnyatartők hibája, bogy a harisnyát elszaggatja és a szakadás következtében a harisnyaszemek leszaladnak és így több-5 nyire hasznavehetetlenné válnak. A találmány harisnyatartó csat, mely a harisnyát oly szélesen fogja, hogy a ha­risnyára kifejtett húzóhatás nagy területre terjed ki, miért is a szakadás és a haris-10 nyaszem leszaladásának veszélye e csat­nál lényegesen csökken. A csat úgy van kiképezve, hogy a be­fogott harisnya lecsúszása, vagy kikapcso­lódása ne következzék be. A csat teljesen lapos és így a legátlátszóbb ruhák alatt sem vehető észre. Ezeket az előnyöket a találmány szerinti csatnál az biztosítja, hogy a szem iiyílá-20 sa, vízszintes irányban hosszabb, mint füg­gőleges irányban és a zárófüle kerüle­tén perem van, melyre a kapocs nyílásán hátulról átdugott harisnya a tartókészülék zárásakor felfekszik. A rajz a találmány egy példaképpeni 25 alakját mutatja. Az 1. ábra a csat előnézete. A 2. ábra a csat függőleges metszete a csat zárt helyzetében, a 3. ábra ugyancsak a csat függőleges met­szete, de a csat nyitott helyzetében, a 4. ábra a csal vízszintes metszetét mu­latja. A csat —D- záró fülét az —E— csap körül elforgatjuk és a C— szembe há­tulról behelyezzük a harisnyaszáral. majd a —D- - fület benyomjuk a keretbe, miáltal a fül —P— peremének nagy felü­letén megfogja a harisnyát. A csatot tar­tó —A gumi, vagy szalag a — C— szem —B— nyíláson van átfűzve. Szabadalmi igénypontok: 1. Harisnyatartó csal szalagon megerősítelí szemmel és e szembe kapcsolódó füllel, melyek közé a harisnyaszár lesz befog­va, azzal jellemezve, hogy a csat sze­mének nyílása vízszintes irányban hosz­szabb, mint a függőleges irányban és a zárófüle kerületén perem van. 2. Az 1. igénypontban meghatározott ha­risnyatartó csat kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a zárófüle a szemhez csuklósan kapcsolódik. 30 35 40 45 50 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. Icir. szab. bíró. „Jövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Felelős vezet«: Bárányi Józsel.

Next

/
Thumbnails
Contents