126134. lajstromszámú szabadalom • Zárótag csúszózárakhoz

;U;d;c\iMt toil, «vi február hó í-tn MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126134. szám. I/i. osztály. — F. 8455. alapszám. Zűr6!ag csúszózárakhoz. Franze Johannes mérnök és gyáros, Liestal. A bejelentés megállapított napja: 1937. évi november hő 6. — Svájci Elsőbbsége: "i937. évi február hó 20. Kiválasztva az F-8206. alapszámú szabadalmi bejelentésből. A találmány zárótag oly csúszózárakhoz, melyeknél nt összeköttendő részeken sze­gélydudor van. Az eddig használt záróta­goknak az a hátrányuk, hogy a szokásos 5 összeköíőszerveknek, pl. fonalaknak vagy zsinóroknak megerősítésére oly kicsákó­zott szárnyai vannak, melyeknek végei is­mét befelé vannak görbítve, úgyhogy zseb keletkezik, melyben az összekötőszervek í0 becsípődnek, miáltal a kicsákozások éles szélei könnyen átvágják az összekötőszer­veket, ahelyett hogy becsíptetnék. A találmány e hátrányi azzal küszöböli ki, hogy a zárótagok a tag csúszás irányá-15 ban vett méretének megfelelő vastagságú fémcsíkból vannak kész alakban kicsákoz­va, mimcllett a nyelvek az összekötőszer­vek felvételére valók és c szervek beve­zetése után össze vannak nyomva mind-20 addig, míg a vezető végeknek neki nem fekszenek. A csatolt rajzon a találmány példakép­pen felvett kiviteli alakjában, valamint a zárra felszerelt helyzetben van feltűntetve. 25 Az 1. ábra a szegély dudor on át vett ke­resztmetszet és a zárótag nézete, a 2. ábra az 1. ábra szerinti zárótag alul­nézete, a 3—5. ábra pedig a zárótaggal felszerelt 3» zár felülnézete csukott helyzetben, illel­ve oldalnézete, valamint belső nézete rész­ben csukott helyzetben. A rajzon —1— jelöli valamely haszná­lati tárgynak egymással összekötendő ré- 35 * szeit, -—2— pedig a dudorrá vastagított szélekel, melyek 3- zsinórnak, vagy dróthuzalnak behelyezésével vannak me­revítve. A két —2— dudorra, az őket összefogó 4ft keresztmetszetben ellipszis alakú —l záró­tagok vannak rátolva. —5— jelöli a —7— összekötőszervek felvételére való nyelve­ket, melyek az összekötőszervek bevezetése után össze vannak nyomva mindaddig. 4S míg a vezelővégeknek neki nem feksze­nek. Szabadalmi igénypont: Zárótag csúszózárakhoz, azzal jellemezve, hogy a zárótagok a tag csúszás iránya- 5(> ban vett méretének megfelelő vastagsá­gú fémcsíkból vannak kész alakban ki­csákozva, mimelletl a nyelvek az ösz­szekötőszervek felvételére valók és e szervek bevezetése után össze vannak 5S nyomva mindaddig, míg a vezető végek­nek neki nem fekszenek. 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. itir. szab. bfró. „Jövő" Nyomdaszővetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Felelős vezető: Bárányi Jézsef.

Next

/
Thumbnails
Contents