126132. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus hajtómű

Megjelent 1941. évi február hó 1-éfl. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126132. szám. V/g., (XX/a/2.) osztály. — C, 5126. alapszám. Hidraulikus hajtómű. Conflu Limited cég, London. A bejelentés napja: 1938. évi augusztus hó 12. Á találmány hidraulikus hajtómű, melyet főleg rosszul szabályozható forgatónyoma­tékkal bíró hajtógép és erősen változó terhelésű erőfogyasztógép, pl. úti, vagy sí-5 nes jármű közé kapcsoltan lehet igen elő­nyösen alkalmazni. Előnye, hogy az a se­besség, mellyel a vitt tengely foroghat a hajtótengely sebességéhez képest, igen tág határok között önműködően szabályozó-10 dik be, a terhelésnek megfelelően, a tel jesílmény nagyobb csökkenése nélkül. A hajtóműnek gyűrűalakú (toroidális) mun­katere van, melyben szivattyúlapátok, tur­binalapátok és reakcióslapátok dolgoznak 15 össze, amely lapátok megfelelő kerekeken Vannak megerősítve. A találmány lényege az, hogy az elérhető sebességfokozatok nö­velésére és a hajtóműnek a terhelési vi­szonyok szerint való önműködő szabályo-20 zódására a reakciósrésznek helytálló, vala­mint forgatható lapátsorai vannak. A csatolt rajzon a találmány példakép­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve, még pedig az 25 1. ábra különösen géperejű járművekhez alkalmazott hajtómű hosszametszete, a 2. ábra a lapátoskerekek lapátjainak egy .síkba való kifejtése a lapátok profiljának feltüntetésével, a >. 30 3. ábra az 1. ábra III—III. vonala men­tén vett metszete, a 4. ábra pedig a 3. ábrához tartozó rész­letrajz. 40 45 A rajzon oly hajtómű van ismertetve., melynek csupán egy forgatható reakciós 35 kereke van, amelyet önzáró kapcsoló vezé­rel, és amely hajtómű hátramenetre is beállítható. —1— szivattyúlapátsort, —2— turbina­lapátsort, —3— és —4— pedig reakciósla­pátsort ábrázol, mely lapátsorok a hajtó­mű hossztengelye körül gyűrűalakban van­nak elrendezve, mimellctt a szivattyúlapát, a turbinalapát és a reakcióslapátok ugyan­csak gyűrűalakban következnek egymás­után. —27— jelöli, a hajtótengelyt, —34— pedig a vitt tengelyt. A —27— hajtóten­gely célszerűen a forgattyútengelynek hát­só ágyazott része lehet, melynek hátsó vé­gét a laza —31— csap központosíthatja 50 és melyet —32— csapok kapcsolnak össze a —27— tengellyel. A —27— tengely egy testté van összeszegecselve a —33— for­gó tárcsával és a szivattyúkerék —w— ka­rimájával. Ilymódon ház keletkezik, mely 55 kívül bordázott lehet hűtőáram létesítése céljából, amelyet azután a szivattyú szí­vóaknájának külső felületéhez vezethe­tünk, ennek hűtése céljából. A szivattyú­akna külső felülete ugyancsák bordázott 60 lehet. A —2— turbinalapátok —2w— ke­reke a —34— vitt tengelyhez van erősítve, mely tengely a —47— karmantyú révén központosán kapcsolódik a —27— tengely­hez. A —3— reakcióslapátok —3w— ke­rekét az —5— karmantyú hardja, mely a —43— hüvely révén ágyazódik a —34— 65

Next

/
Thumbnails
Contents