126088. lajstromszámú szabadalom • Hűtőtest elrendezés elnyelető hűtőkészülékek elgőzölögtetőjén

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI JeSSí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 126088. szám. XVIII/c. osztály. — R. 7865. alapszám. Hűtőtestelrendezés elnyelető hűtőkészülékek elgőzölögtetó'jén. Platen Munters Refrigerating System Áktiebolag, Stockholm A bejelentés napja: 1929. évi április hó 9.* Németországi elsőbbsége: 1928. évi április hő 24.* Nyomáskiegyenlítő segédközeggel működő elnyelető hűtőkészülékeknél az elgőzölögtető hőmérséklete az aránylag tiszta segédközeg, célszerűen gáz belé-5 pési helyén igen alacsony, mivel itt a hűtőközeg igen alacsony résznyomása következtében nagyon gyorsan párolog el. Azért, hogy a teljes berendezés szá­mára jó hatásfokot biztosítsunk, kivá­ío natos, hogy a szükségesnél ne dolgoz­zunk alacsonyabb elgőzölögtető hőmér­sékletekkel. E cél elérésére ajánlották már, hogy a berendezést több elgőzölögtetővel lás-15 sák el, melyek közül a segédgáz által először átáramlott elgőzölögtetőt gyors­hűtési: vagy jégkészítési célokra, inig a másikat egyéb hűtési célokra, pl. helyi­ségek hűtésére használnák. A találmány 20 értelmében egyetlen elgőzölögtetőt al­kalmazunk, melyen több egymástól elkülönített hűtőtest van elrendezve. Az első, hűtőtestet célszerűen közvetlenül a nyomáskiegyenlítő segédgáznak a tet-25 szés szerint kialakított elgőzölögtető testbe való belépési helye mellett ren­dezzük el és magábanvéve ismeretes módon, mint csak mélyhűtésre vagy jégkészítésre való sóvíztartályt vagy hű-30 tő testet készítjük el. A következő hűtő­test ugyanezen elgőzölögtetőn van otyan helyen elrendezve, melyen a segédgáz­nak hűtőközeggőzökkel részben már be­következett telítése következtében az 35 elgőzölögtetés magasabb hőmérséklete­ken történik. Ez a további hűtőtest a tulajdonképpeni térhűtő és ezért célsze­rűen, mint radiátort alakítjuk ki. A találmány továbbá effajta radiátor­testek különleges kialakítására vonat- 40 kőzik. A rajzok a találmány néhány pél­daképpeni kiviteli alakját mutatják, az 1. ábra elgőzölögtető a találmány sze­rint egymás felett elrendezett két hűtő- 41 } testtel, a 2. ábra a felső hűtőtest egyik fele, a 3. ábra alsó hűtőtest felülről nézve, míg a , 4. és 5. ábra fekvő gőzfejlesztő elren- 50 dezését mutatja. Ez 1. á brán —1—" ä nyomáskiegyen­lítő segédgázzal működő hűtőberende­zés elgőzölögtető je. Az elgőzölögtetőbe a -7-2— csövön át segédgáz lép be, míg 55 a —3— csövön át a gázkeverék a nem ábrázolt elnyeletőhöz jut. Az —1— el­gőzölögtetőt hideg végén, tehát közvet­lenül a —2— cső belépési helye mellett az első —4— hűtőtesttel láttuk el. A be- 60 mutatott példánál ezt a jégkészítésre való testet fémből, pl. alumíniumötvö­zetből készítettük és a jégrekeszek fel­vételére —5— üregekkel láttuk el. A —4— hűtőtestnek két része van, melye- 65 ket a —6— karimák útján és —7— csavarokkal, vagy hasonló tetszőleges ismeretes eszközökkel köthetünk egy­mással helytállóan össze és szorítha­tunk a gőzfejlesztő köré. A —4— hű- 70 * Ez a map az 5930/1939. M. E, s'z. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szloválc szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentésnapja. A Csehszlovák szabadalom száma: 42001,

Next

/
Thumbnails
Contents