126062. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható árnyékoló lámpaernyő

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÍIYI SZABADALMI BIRÓSÁH SZABADALMI LEIRAS 126 062. szám. Il/d. osztály. - S. 18266, alapszám. Szabályozható árnyékoló lámpaernyő. vitéz Sallay Arisztid, oki. gépészmérnök, Miskolc A bejelentés napja: 1940. február 26. A találmány szerinti villamos lámpa­ernyő célja elsősorban hálószobákban, ágyak fölött elhelyezve az, hogy fényt vessen arra az ágyra, hol a fény szüksé-5 ges, viszont árnyékban hagyja azokat a helyeket, ahol a fény kellemetlen. A jelenleg használatos éjjeliszekrénylám­pák rossz fényt adnak az ágyban olva­sáshoz, mert ferdén, oldalról világíta­lo nak, azonkívül megvilágítják mindkét ágyat, holott ez sokszor nem kívánatos, mert alvásban zavarja a másikat. A for­galomban levő falikarok fénye jobb ugyan, de nem oldják meg azt, hogy 15 csak oda világítson, ahol ez szükséges. Ezen a hátrányon segít a találmány szerinti szabályozható árnyékoló lám­paernyő. Készülhet számtalan változat­ban, de lényege mindig az, hogy két 20 egymásba helyezett, forgásfelület alakú, át nem látszó anyagból készült ernyő­• bői áll. melyek közül a belső a lámpa­testen rögzítve, míg a külső e körül az er­nyő körül forgathatón van elhelyezve. A 25 rögzítve elhelyezett ernyő oldalán ak­kora nyílás van kivágva, hogy az ernyő belsejében levő villamos izzólámpa fé­nye mindkét ágyat vagy általában meg­világítandó felületet fénnyel áraszt-30 hatja el. Az e körül forgatható külső árnyékoló ernyőn szintén van egy ol­dalkivágás, azonban elforgatásával az ernyő megmaradó, ki nem vágott felü­lete a belső ernyő kivágását részbeni, 35 vagy egészen eltakarhatja és igy lehe­tővé teszi az izzótól áradó fény tetszés szerinti leárnyékolását. A mellékelt ábrán az első négy rajz gömbalakú, míg az V. és VI. rajz kúp­alakúra kiképzett árnyékoló ernyőket 40 tüntet fel. Lehet azonban az ernyő tet­szés szerinti alakú forgás felületként kiképezve és a lényegen az sem változ­tat, hogy a mellékelt rajz szerinti ki­vitelben bármilyen közhasználatú vil- 45 lamos fali foglalatra felszerelhető ki vitelü-e, vagy pedig már eleve falikar­ral egybeépítve készül. A mellékelt I. ábra a belső, rögzítve felszerelendő, míg II. ábra a külső, te- 50 hát elforgatható ernyőt tünteti fel. A két ernyő egymásba szerelve és »9« jelű falifoglalatra felhelyezve III. ábrán metszetben látható, ahol kitűnik, hogy a belső, rögzített kisebbik gömb »7« csú- 55 csa és »3« nyaka közül a külső, nagyob­bik gömb »8« csúcs és »4« nyakánál elforgatható. A belső gömb rögzí­tését tetszőleges módon, — például »5« csavarkával érhetjük el, míg 60 azt, hogy a külső gömb bármely kívánt helyzetben megálljon, tehát kellő súrló­dása meglegyen, például a »4« nyak részbeni felmetszésével és a felmetszés­be helyezett »6« meghúzható csavarka 65 alkalmazásával könnyen elérhetjük. A III. és IV. ábrákból kitűnik, hogy a rajzolt helyzetben a »15« jelű izzólám­pa fénye a »11«, illetve »12« kivágáso­kon át a gömbök belsejéből szabadon 70 kiáramolhat. Ellenben, ha például a IV. ábrán szakadozott vonallal jelzett 13—13 helyzetbe fordítjuk el a külső gömböt, úgy fény csak a 13—14 gömb­cikken át, tehát hálószobában csak az 75 egyik agyra juthat. " Ugyanez a megoldás látható kúp­alakú forgás felületekkel a két alsó

Next

/
Thumbnails
Contents