126053. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet hanghordozókhoz

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12605 3. szám. VII/j. (IX/a. h., IX/d.) osztály. L. 7978. alapszám. Hajtószerkezet hanghordozókhoz. Licentia Patent-Verwaltungs G. m. b. H., Berlin A bejelentés napja: 1939. október hő 26. Németországi elsőbbsége: 1938. november hó 26. Hanghordozók bármely fajta hajtó­szerkezeteinél nehézséget főleg az okoz, hogy a hajtómotor tengelye és a fil­met a hangvezérlő helyen át egyenle-5 tesen tova mozgató tekercselő tengely, illetve hangtengely közé nehéz meg­felelő kapcsolóelemet találni. Ismeretes erre a célra, pl. homlokfogazású ke­rékáttételt alkalmazni, mely azonban io csak akkor működik kifogástalanul, ha nagyon nagy fogszámot választunk és ferde fogazást alkalmazunk. Ez nagy áttételnél a nagy helyszükséglet miatt legtöbbször nem lehetséges. Az effajta 15 hajtások hátránya ezenkívül, hogy zö­rejeket okoznak és a szállításnál löké­seket idéznek elő. Szíjhajtásnál a hajtókeréknek meg­határozott legkisebb nagyságnál kisebb-2ö nek nem szabad lennie, úgyhogy nagy áttételnél a helyszükséglet igen nagy. Mint hajtószerkezet ismeretes továb­bá a dörzskerék áttétel, melynél a hajtó vagy a hajtott kerék rugalmas bevo-25 nattal van ellátva. Mindezeknél a be­rendezéseknél a bevonat a különböző kerületi sebességek következtében ko­pik, miáltal a hajtás egyenletessége szenved. 30 Hangfel jegyző készülékeknél a hang­tengely, illetve a tekercselő tengely lö­késmentes hajtása döntő fontosságú a hangfeljegyzés és a visszaadás minő­sége szempontjából. 35 A találmány értelmében a mótorten­gely és a hangtengely kapcsolására dörzskerékáttételt használunk, mely­nek lényeges jellemzője, hogy . a két tengely, illetve az ezeken a tengelyeken 40 ülő tárcsák között alkalmazott dörzs­kerék ágyazása három irányban moz­gatható. Nevezetesen a kapcsoló dörzs­kereket hordozó tartóeszköz a dörzs­kerék tengelyére merőlegesen eltolha­tóan, a dörzskeréktengelyre merőleges 45 saját tengelye körül forgathatóan és a kapcsolandó tagok tengelyeivel pár­huzamos tengelymentén eltolhatóan van kialakítva. A rajz a találmány szerinti hajtó- 50 szerkezet kiviteli példája. Az 1. ábra a hajtószerkezet oldalnézete és a 2. ábra annak felülnézete. Az —1— dörzskerék az —5— csa- 55 pon lazán forog, mely viszont a —6— tartórészen van megerősítve. Ez a—6— tartórész az U-alakú —9— kengyelben van elforgathatóan és elmozgathatóan hajtókarszerűen ágyazva. A —9— ken- 60 gyei viszont a —10— csap körül for­dulhat el. Az — 1—- kereket egyrészt a —2— mótortengelyre, másrészt a hangtengelyre, a tekercselőtengelyre vagy a —4— hangtengelyen ülő —3— 65 dörzskerékre a —8— rúgó szorítja. Az — 1— dörzskerék kerületén a súr­lódás növelése és lökések elhárítása céljából engedékeny réteg van. Ez a réteg vagy borítás lehet pl. gumiból, 70 bőrből, szövetből. A találmány szerinti hajtószerkezet hatása annyiból meglepő, amennyiben az —1— kerék különleges csapágya­zása folytán a kerekek felületi egyen- 75 lőtlenségeit vagy a tengelyágyazás egye­netlenségeit, avagy a meghajtás egyen­lőtlenségeit igen jól kiegyenlíti. A ta­lálmány szerinti szerkezettel kis hely­szükséglet ellenére is igen nagy átté- 80

Next

/
Thumbnails
Contents