126050. lajstromszámú szabadalom • Gyűrű tyúkszem és egyéb bőrkeményedések megszüntetésére

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126 05 0. szám. Ili/a. osztály. — K. 14876, alapszám. Gyűrű tyúkszem és egyéb bőrkeményedések megszűntetésére. Kulcsár Dezső papírgyári képviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi augusztus hó 3. A tyúkszem és egyéb bőrkeményedé­sekre eddig puha anyagból készült tár­csákat, gyűrűket (pl. nemezgyűrűket, gumiszivacsból készült gyűrűket stb.) 5 ajánlottak és használtak. Ezek haszná­lata azonban csak a fájdalmak pilla­natnyi megszüntetését eredményezte, olymódon, hogy a puha anyagból ké­szült tárcsa vagy gyűrű, (pl. gumiszi-10 v.a.csgyűrű) távoltartotta azt, ami a fáj­dalmat okozó nyomást gyakorolta a tyúkszemre, vagy legalább is csökken­tette a tyúkszemre (bőrkeményedésre) ható nyomást, amelyet rendszerint a 15 szűk lábbelik okoztak; emellett azon­ban a tyúkszemeket, bőrkeményedést véglegesen megszüntetni, illetve kiirtani nem tudták. E találmány annak alkalmazása ese-20 tén azonban nemcsak a fájdalmakat szünteti meg azonnal, hanem néhány napi használat után magát a tyúksze­met vagy bőrkeményedést is véglegesen megszünteti, vagyis kiírtja azokat. 25 A tyúkszemet megszüntető gyűrű a találmány szerint tömör gumiból vagy más hasonlóan puha műanyagból ké­• szül. A tárcsaalakú tömör gumi a tyúk­szem, illetve bőrkeményedés mérete 30 szerint lesz kilyukasztva vagy kivágva kerek vagy ovális alakúra úgy, hogy az mint gyűrű a bőrkeményedést, illetve tyúkszemet külső kerületén, azonban a tyúkszem (bőrkeményedés) 35 érintése vagy nyomása nélkül, pontosan körülfogja. A gumigyűrű ily módon, hogy pontosan rákerül a tyúkszem (bőrkeményedés) kerületére, nemcsak megszünteti azonnal a fájdalmakat, ha­nem tömör anyaga folytán erősen rá is 40 tapad a kerületre, így azt befelé nyom­va, lassan és folyamatosan fájdalom­mentesen kifelé emeli, illetve kénysze­ríti a tyúkszemnek a bőr mélyebb réte­gébe, az úgynevezett irhába belenyúló 45 részét (a gyökeret). A tyúkszem (bőr­keményedés) kerületére ható nyomás az azt körülvevő sejteket is össze­nyomja, miáltal a tyúkszem vagy bőr­keményedés, miközben néhány napon 50 át még áztatjuk is, lassan »elhal« és az­után két ujjal, gyökérrel együtt köny­nyedén kiemelhető lesz. E tyúkszemet megszüntető gyűrű nagy előnyei az ismert, e célú eszközökkel szemben még 55 az, hogy az a bütykökön keletkezett bőrkeményedés, valamint a lábujjhe­gyen, talpon vagy ujjak között levő bőrkeményedések, illetve tyúkszemek megszüntetésére is alkalmas. 60 A csatolt rajz ábrái a tyúkszem és bőrkeményedések megszüntetésére való gyűrű példaképpeni kiviteli alakjait szemléltetik. Az 1. ábra a tyúkszemet megszüntető 65 gyűrű nézete, a 2, ábra és 3. ábra más kiviteli alako­kat szemléltetnek nézetben, végül a 4. ábra alkalmazásában szemlélteti a találmányt, ugyancsak nézetben. 70 Az (1) gyűrű tömör gumiból van (1. ábra) és a (2) tartóhüvelyre van ragasztással vágy más módon felerő­sítve. A (2) hüvely célszerűen vékony és lágy (puha) gumiból van, amely 75 gumicsőből darabolással igen könnyen és olcsón készíthető. A 2. ábrán szemléltetett kivitelnél a

Next

/
Thumbnails
Contents