126028. lajstromszámú szabadalom • Villamos kábel és eljárás előállítására

J2«028. ttink egy olyan nyomásértéket, mely alatt 5 e telítőszerek gázfejlesztők és mely fölött azok gáznyelőkké válnak. Ezen a nyomá­son, melyet egyensúlynyomásnak nevezhe­tünk, a telítőszerek gyakorlatilag gázokat nem fejlesztenek, de nem is abszorbeál -10 nak. Az egyensúlyt a telítőszerek alkat­részeinek együttes hatása hozza léire, me­lyek közül egyesek gázfejlesztők, mások pedig gázelnyelők. Ilyen gázfejlesztő alkatrészek például 15 kis molekulasúlyú paraffines szénhidrogé­nek, míg olefin és aromás szénhidrogének a gázelnyelők sorába tartoznak. A telítőszerek rendszerint jelentékeny mennyiségű olyan alkatrészt is tartahnaz-20 nak, melyek a villamos tér hatása alatt gázt nem fejlesztenek és nem is abszor­beálnak. Ezeket az alkatrészeket általá­ban teli lelt viszkózus szénhidrogének al­kotják, melyek csak kis mértékben, illók, 25 vagyis nagy moleknlasúlyúak. így tehát az alkatrészek kellő megvá­lasztásával és adagolásával olyan telítő­szert hozhatunk létre, melynek előre meg­határozóit egyensúlynyomása van, mely 30 nyomás nyilvánvalóan nem nagyobb, mint á kábelben jelenlevő gáz, rendszerint hid­rogén, stabilitási nyomása. Ilyen iinpreg­nálószerek készen kaphatók vagy megfe­lelő adalékok alkalmazásával állíthatók 35 elő. A leírt iinpregnálószerek valamelyikének felhasználásával a találmány értelmében készült kábeleknél a szigetelésben jelenle­vő gázbuborékok, amikor a villamos íe­•40 szültség hatása alatt ionizálódnak, a telí­tőszerek részéről sem gázfejlődésre sem pedig gázabszorpcióra nem adnak okot, függetlenül attól, hogy a gázbuborékokban ban levő nyomás kisebb vagy nagyobb-e, 45 mint amekkora magának a lelítőszeriiek jellegzetes egyensúlynyomása. Ennek kö­vetkeztében a kábel belsejében gyakorla­tilag ilyen nagyságú nyomás marad fenn. Az ilyen kábelekben tehát működés alatt 50 a bezárt gázok mindig ionizált állapotban vannak, anélkül, hogy az a körülmény a szigetelés dielektronos szilárdságát ve­szélyeztetné. A szigetelésben a fellépő re­akciók következtében oxigén távollétében 55 képződő vegyi termékekről (viaszszeríí ter­mékek) tudvalevő, hogy magának a szige­telésnek dielektromos tulajdonságát nem befolyásolják. A fentemlíteti ionizálődás folytán tehát a kábel minden helyén elő-60 re meghatározott cgyensúlynyomás létesül és ezzel elkerüljük annak a veszélyét, hogy egyes pontokon a nyomás túlságosan ala­csony legyen. Az ilyen alacsony nyomású helyek okozzák főképen a szigetelés tönk­remenetelét. Másrészről az sem szükséges, hogy a nyomást jelentékenyén, egészen a hidrogén stabilitási nyomásértékéig nö­veljük. A találmány szerinti kábelek gyártásánál külön gondoskodunk arról, hogy az oxi­génnek lehetőleg minden nyomát kikü­szöböljük, mert az oxigénből az ionizá­lódási folyamat alatt víz vagy egyéb olyan termékek keletkezhetnek, melyek a szige­telésre károsak. Az oxigén távoltartására a szigetelési, miután a levegői kiszivaly­tyúzluk, a végső evakuálás és a telítés előtt, hidrogénnel vagy valamely szénhid­rogénnel vagy valamely más, az oxigén le­kötésére vagy kiszorítására alkalmas gáz­zal vagy gőzzel kimossuk. Ugyanígy já­runk el a telítőszerrel is, mielőtt azt a kábelbe bevezetnők. Ajánlatos az is, hogy a telítőszernek bizonyos túlnyomást ad­junk, hogy az üres terekben a szigetelés rostjait beburkolja és azokat a kábelben fellépő ionizálődás befolyásától megvédje Szahadaimi igénypontok: 1. Villamos kábel, melynek lelílőszerc a villamos tér hatása alatt a kábelen be­lül önműködően a légköri nyomásnál nagyobb nyomást tart fenn, azzal jel­lemezve, hogy ez a nyomás alacsonyabb annál a nyomásnál, amelynél a. hidro­gén ionizálódási gradiense a kábelen al­ka I m a zot t po ten ciál gr a (ti ens ér tékéve 1 egyenlő. 2. Kijárás az 1. igénypontban meghatáro­zóit kábel előállítására, azzal jellemez­ve, hogy a telítést olyan impregnálószer­rel végezzük, melynek egyes alkatrészei a villamos tér hatása alatt gázfejlesz­tők, míg más alkatrészei' gázelnyelők 3. A 2. igénypontban meghatározott eljárás fogan at osítási módja, azzal jellemezve, hogy a telítőszer gázfejlesztő és gázel­nyelő alkatrészeit úgy választjuk és ada­goljuk, hogy a kábelben a villamos tér hálása alatt gyakorlatilag előre meghatá­rozott nyomás uralkodjék. 1. A 2. igénypontban meghatározott eljá­rás foganat osítási módja, azzal jellemez­ve, hogy a szigetelést és a telítőszerl telítés előtt hidrogénnel vagy más gá­zokkal vagy gőzökkel történő kimosás­sal oxigéntől megszabadítjuk. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN • ,,.Tövő" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX., Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Felelős vezető: Bárányi József.

Next

/
Thumbnails
Contents