126028. lajstromszámú szabadalom • Villamos kábel és eljárás előállítására

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126 028. szám. " VII g. osztály. ----- P. 9729. alapszám. Villamos káhcl és eljárás előállítására. Societa Itáliaira Pirelli cég Milano, (Olaszország) A bejelentés napja: 1939. évi október hó 24. Olaszországi elsőbbsége: 1938. évi december hó 20. Ismeretes, hogy a villamos kábeleknél, melynek szigetelése többé vagy kevésbé viszkózus masszákkal van telítve, elkerül­hetetlenül olyan terek képződnek, melyek 5 az ilyen masszáktól mentesek. Az ilyen üres terek gázokat és gőzöket tartalmaz­nak, melyek némelykor igen alacsony nyo­másúak és ennek következtében igen kis értékű potenciálgradienssel ionizálódnak. 10 Ez az egyik főoka annak, hogy az ilyen kábelek működés közben könnyen tönkre­mennek. Ezenkívül a fent ismertetett kábelek im­pregnálására rendszerint használt viszkó-15 zus masszák, alkatrészeik vegyi összetétele következtében, a villamos tér és az ebből folyó ionizálódás hatása alatt gázelnyelők­ké válnak, olyan értelemben, hogy az em­lített üreges térben foglalt gázokat abszor-20 beálni törekszenek. Később a nyoroásesés folytán az ionizálódás fokozódik és ebből a nyomás további esése származik. Ez a kábel működésének állandóságát kérdéses­sé teszi. 25 A leírt hátrányok elkerülésére és a nyo­más állandóságának elérésérc már ajánlot­ták gázfejlesztő telítőszerek alkalmazását, melyek arra képesek, hogy a villamos tér hatása alatt gázfejlődést hozzanak létre. 30 A gázfejlődés megszűnik, amikor a nyo­más fokozódása következtében a jelenlévő gáz már nem ionizálódik. Tanulmány tár­gyává tettek különböző olajokat vagy masszákat, melyek nagy mértékben gáz-35 fejlesztők és melyeket abból a szempont­ból tettek vizsgálat tárgyává, hogy a ká­belek számára használt riszkózus masz­szákhoz adagolva, milyen hatásúak. Az a nyomásérték, amely a leírt mó­don önműködően tartható és melyet s'ta- 40 bilitási nyomásnak nevezhetünk, ennek következtében az, amelynél a szóbanfor­gó gáz, rendszerint hidrogén, ionizálódási gradiense a kábelen alkalmazott potenciál­gradienssel egyenlő, líz a nyomás ezek 45 szerint a villamos feszültség értékétől függ. Már most azonban a hidrogén ionizáló­dási gradiense meglehetősen alacsony és a kábelen rendszerint alkalmazott poten­ciálgradiens értékeit csupán magas nyo- 50 máson éri el. Ez annyit jelent, hogy a fentemlílett gázfejlesztő masszákkal telí­tett kábelek esetében a stabilitási nyomás, amelyen az ionizálódás megszűnik, igen nagy értékű. 55 A találmány olyan villamos kábelekre vonatkozik, melyeknél a telítőszer a kábe­lek működése közben önműködően ala­csonyabb nyomást tart fenn, mint amek­kora a fentemlített stabilitási nyomás. Ezt 60 a nyomást a telítőszer kellő megválasztá­sával előre megszabhatjuk. Mindamellett azonban abból a célból, hogy a kábelt levegő vagy más anyagok behatolásától megvédjük, ezt a nyomást célszerűen a 65 légköri nyomásnál nagyobbra vesszük. Ezt olyan telítőszerek használatával valósít­hatjuk meg, melyeknek gázfejlesztő tulaj­donságait célszerűen az alábbi módon el­lenőrizzük: 70 Azt találtuk, hogy ásványi olajok, sőt gyanták vagy más alkalmas anyagok al­kalmazásával a telítőszerek gázfejlesztő tu­lajdonságai bizonyos határok között tet­szés szerint megszabhatok, ha azok szén- 75 hidrogéntartalmát minőség és mennyiség tekintetében kellően választjuk. Megállapítottuk, hogy általában találna-

Next

/
Thumbnails
Contents