126021. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés görbe, főként hengeres és kúpos felületeknek kiterített síkban való fényképezésére

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÍLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS '126021. szám. IX/f. osztály. — I. 4103. alapszám. Eljárás és berendezés görbe, főként hengeres és kúpos felületeknek kiterített sík­ban való fényképezésére. Isoz Emil székesfővárosi tisztviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 20. Görbe felületeken, mint pl. vázákon, po­harakon, különböző edényeken, oszlopo­kon, boltíveken, kupolákon, stb. levő fest­mények, vagy domborművek fényképezése 5 eddig úgy történt, bogy a tárgyról, annak alakja és nagysága szerint, egy vagy több fényképet készítettek. Az ilyen fénykép magáról a tárgyról bű képet ad, a tár­gyon levő képnek, vagy domborműnek 10 azonban csak egy részletét mutatja hű áb­rázolásban, többi részét torzítva rögzíti, vagy egyáltalán nem. Ahhoz, hogy pl. egy váza hengeres, vagy kúpos felületének dombormű-díszííését fényképen rögzítsük, 15 a jelenlegi eljárásnál a tárgyal több oldal­ról kell lefényképezni. így azonban több részletképet kapunk a teljes dombormű­ről, nem pedig egyetlen, összefüggő, egy­séges képet, viszont egyedül ez volna al-20 kahnas arra, hogy a tulajdonképpeni célt, a teljes dombormű egységes és torzítatlan képének rögzítését, megvalósítsa. A szóbanforgó találmány lehetővé teszi, hogy görbe, főként hengeres, vagy kúpos, 25 illetve ettől nem lényegesen eltérő felüle­tek festményeiről vagy domborműveiről, általában díszítéseiről olyan fényképet ké­szítsünk, amely a görbe felületet, díszíté­seivel együtt, síkba kiterítve ábrázolja. A 30 festményről, illetve domborműről ekként egységes és teljes képet kapunk, amelynek minden részlete egyidőben, egyszerre át­tekinthető. Művészi értékelés esetében az ilyen fénykép tehát többet nyújt, mint 35 maga az eredeti műtárgy, mert ennek min­dig csak a felénk fordított oldalát látjuk, a szemközti oldalt nem. A teljes képet tehát egyidőben nem szemlélhetjük és így az összhatást sem áll módunkban felis­mernünk. 40 A találmány lényegét az 1. ábra magya­rázza. Ezen A a fényképezendő, hengeres tárgy, amelyet a rajz síkjának B pontján, a síkra merőlegesen áthaladó tengely kö­rül forgathatóan rögzítünk. C a fényképe- 45 zőgép lencserendszere (objektív); D egy átlátszatlan lemez, középen a teljes kéj) magasságának megfelelő, függélyes fény­réssel. Emögött van az E fényérzékeny anyag (lemez, film, stb.), amely szintén el- 50 mozdítható. Ha a fényképezendő A tárgy a B tengely körül, pl. a rajzon nyíllal jel­zeit irányban forog, akkor az E fényérzé­keny anyagot az ugyancsak nyíllal jelzeü irányban kell mozgatni. Az A tárgy ér. 55 az E fényérzékeny anyag mozgása közölt valamilyen szerkezettel összefüggést kell teremteni. Erre az összefüggésre jellemző, hogy amikór az A tárgy P, pontja P2 . he­lyére kerül, akkor a fényérzékeny anyagon 60 a szóbaníorgő poul képe a P', pontból a P'2 pontba vándorol. A fényérzékeny anya­got úgy kell a fényrés mögött mozgatni, hogy a mozgó képnek a fényrésen átjutó része, illetve ennek egyes pontjai a fény- 65 érzékeny anyagon ne változtassak helyü­ket, vagyis a fényérzékeny anyagot ugyan­olyan sebességgel kell mozgatni, amilyen sebességgel a tárgy képének a résen "átve­tített része mozog. 70 A fényrés célját a 2. ábra magyarázza. A hengeres felületű tárgyon a Pt és P 3 pont a tárgynak oc-szöggel történő elfor­dulása után a P2 , illetve P 4 helyre kerül. A fényérzékeny anyagon a két pont ráveti- 75 tett képe, P^ és P'3 , ezalatt a P 2 ', illetve P'á helyre mozdul. A pontképek elmozdu-

Next

/
Thumbnails
Contents