126006. lajstromszámú szabadalom • Hangolásjelző indikátorcső kapcsolása különösen rádió vevőkészüléknél

Megjelent 1941. évi január hó 16-án. MAGTÁR KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 126006. VII/j. osztály. — R. 7751. alapszám. Hangolásjelző indikálorcső különösen rádió vevőkészüléknél. Radiowerk Horny Aktiengesellschaft cég Wien-ben. A bejelentés napja: 1939. július 24. Németországi elsőbbsége: 1938. július 25. Rádióvevő':észü"ék helyes hangosának látható jelzésére gyakran használnak úgy­nevezett indrcá'orcsö/eket, amelyek »ma­gic eye«, »hangolókereszt« stb. néven is 5 ismeretesek és melyeknél katódsu^a ak el­térítésével felfogóernvőn változó fluoresz­cenciaalakot idéznek elő. Az ilyen indi­kátorcső rendszerinti erősítőrészből és jel­zőrészből áll és mindkét rész számára 10 közös, rendszerint közvetett hevítésű izzó­katódát tartalmaz. Némely esetben az erő­sítőrészt és a jelzőrészt elkülönített vá­kiuimedényekbe is beforrasztják. Az er* sítőrész vezérléséhez többnyire az önmű-15 ködő hangerőszav ályo ás szarályozőfe­szültségét használ'ák és e célhói azt az erősítőrész vezérlőrácsára juttatják, míg a kai óda vagy az erősítőrész valamely egyéb elektródája, mely a jelzőrész elté.ítőe'ek-20 irodáival összeköttetésben áll, nagy ellen­álláson keresztül állandó pozitív potenciál­hoz csatlakozik. Ugyanahhoz az állandó potenciálhoz közvetlenül (ellenállás közbe­iktatása nélkül csatlakoztatják a jelzőrész 25 világítóernyőjét (anódáját). A szokásos használati módnál az indikátorcső a kö­vetkezőképpen működik: x\míg a vevőkészülék még nincs helye­sen behangolva, a szabályozóiióda által 30 létesített negatív feszültség kicsiny. Az erő­sítőrész rácsa ennélfogva gyengén nega­tív és az erősítőrész árama, ennélfogva az anódellenállásában mutatkozó feszültcég­esés is nagy így tehát a jelzőrész eltérj-35 tőelektródái és az anóda között jelenté­keny potenciálkülönbség áll fenn, úgy hogy a katódsugarak eltérítése nagy és a l'Juoreszcenciaalak a szélsőséges minimum­értéket mulatja. A vevőkészülék' helye" hangolásánál viszont az a nega'ív feszült- 40 ség, amelyet a vevőkészülék önműködő hangerőszarályorá^ának ve:e'ékéről leve­szünk, oly nagy, hogy az erő í őrész anói­árama erős fojtást szenved és a feszültség' esés az anódellcnállástan kicsiny. Ennél- 45 fogva a jelzőrészben az eltérés is kicsiny, ami előidézi azt, hogy a fluoreszcencia­alak maximá'is érteiét mulatja. Az indikatorcsöyek elő' b ismertetett haszná'a'i módjánál az erősí őrész pusztán 50 a jelzőrész működtetéséhez való segédszer­kezet és egyél) járulékos funkciót nem végez. Javasolták már rádióvevőkészüléknek hanglemezek visszaat'ásához vaó hasziá- 55 lalánál, amikoris a hangolás jelzése ter­mészetesen elmarad, az indiká'orcső ez esetben fel nem használt erősítőrészének kisfrekvenciás fokozatként a hanglemez­áramok erősítéséhez való hasznosí'áiát. Az 60 erő főrésznek rádió é élnél való kihasz­nálása azonban eddig nem volt lehetséges, mert az indikátorrész működtetéséhez szükséges körzetű rá?sfeszüv t:ég egé zen különböző meredekségű. illetve erősítésű 65 üzemi állapotodat ö'el fel, ami torzí'á okát eredményez. Ezenfelül ellencsato'ásos ve­vőkészülékeknél az erősítés jelentékeny változása a kisfrekvenciás részben egyálta­lában nem engedhető meg. 70 A találmány lehetővé teszi, hogy indi­kátorcsövek erősítőrészét kettős funkció szerint használjuk ki, nevezetesen mind az indikátor működtetéséhez, mind pedig fo­kozatként egy erősítőkapcsolásban, még 75 pedig úgy. hogy a jelző-ész működte'ésé­hez az erő:ítőrész legalább két üzemi fe­szültségét akként változtatjuk, hogy az

Next

/
Thumbnails
Contents