125994. lajstromszámú szabadalom • Közlekedésjelző, személyek, közúti jármóvek, kocsik, vasutak, stb. számára

Megjelent 1941. évi január hó 15-éu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125994. SZÁM. V/a/2. OSZTÁLY. — L. 7687. ALAPSZÁM. Kőzlekedésjelző, személyek, közúti járművek, kocsik, vasutak stb. számára. Lő winger László bádogos és szerelő, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 29. Az eddigi közlekedésjelzők, pl. azok, amelyek a városlbeli személy- vagy kocsi­forgalom irányítását .bonyolítják le, ren­desen színes üvegtáblákon áthatoló íény-5 nyel jeleznek, amely fény nappal, különö­sen napos időben, nem jól látható, még akkor sem, ha a színes üvegeket ernyővel veszik körül. A. találmány célja e hátrúny kiküszöbölés« és lényege abban van, hogy 10 a jelzésre való, színes üvegeket átlátszat­lan, saját hossztengelyük körül forgatható testek, célszerűen lapok vagy hasábok sorozatával kombináljuk, amely testek oldallapjainak száma azonos a,közlekedés 1.5 irányítására felhasznált színek számával, A rajz, példaképen, a találmány több kiviteli, alakját mutatja. Az 1. ábra a találmány szerinti készülék egyik kiviteli alakjának nézetét mn-20 tatja. A 2. ábra vízszintes metszet az 1. ábra If -II vonala mentén. A 3. ábra az 1. ábra III—Ili vonala sze­rinti .metszet, am'aly ábra a kapcsolási 25 sémiát is mutatja. A. 4. ábra a .készülék, egy léptékben. Az 5. ábra a 4. ábrához nézet. A 6. és 7. ábrák részletrajzok. A 8. ábra egy másik kiviteli alak vízszin­tes metszete. A ' !). ábra a 8. ábra szerinti kiviteli alak teljes szerkezetének oldalnézete. A 10. ábra e kiviteli alak oldalnézete egy másik helyzetben. A 11. ábra felülnézet és részben vízszintes metszet, ahol is a 8. ábrán látható világító része nagyobb tartozó fclül-80 -85 berendezés, a jobb áttekinthetőség ked­vóért, nincs feltüntetve. 40 A találmány szerinti közlekedésjelző készülék az (1) tokban és pedig annak ol­dalai mentéin elrendezett, háromszögletes (2) hasábok sorozatából áll. E hasábok sík vagy homorú oldalfalai, külön-külön, a 45 nemzetközileg megállapított, a közleke­dést irányító színeket, vagyis a piros, sárga é;s zöld színeket hordják. Mindegyik hasáb, hossztengelye körül» elforgatha­tóan vari ágyazva és akár felső, akár alsó 50 véglapján a (3) forgattyú van, melyeket a közös (4) hajtórűd. köt össze. A (4) hajtó­rűd dal, a rajta excentrikusan elrendezett (6) csap révén, az (5) fogaskerék kapcso­lódik, amely csak az egyik (4) hajtórúdon 55 vau elrendezve. A többi (4) hajtórúdon, amelyelvből minden oldal (2) hasáb soro­zatához egy-egy tartozik, tehát a többi (3) hajtórúdon egy-egy excentrikus elrende­zésű (7) tárcsa ül (2. ábra). Ezek a, (7) 60 tárcsák, a (8) rudak révén, az (5) fogas­kerékkel, valamint egymással is kényszer­mozgású összeköttetésbein állanak. Az (5) fogaskerék, ha a készüléket villamos árammal üzemben tartjuk, a (9, 10, 11, 12) (55 fogaskerékáttét el révén, a (1.3) motorral kapcsolódik. Amennyiben, nem áll villa­mos áram rendelkezésre, akkor a készü­léket kézierővel úgy működtetjük, hogy a (14) rudat a készülék (25) fogaskereké- 70 nek közepében lévő lyukba helyezzük, amelyet a kiesés ellem- rögzítő -csappal vagy más megfelelő megoldással biztosí­tunk. A (14) rúd alsó végén a (15) fo­gantyú van, amelybe a (30) huzal végéin 75 lévő fogó helyezkedik (fi. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents