125974. lajstromszámú szabadalom • Elektronkisülésű berendezés

Megjelent 1941. évi jaimár hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 125974. SZÁM. VH/d. (VII j.) OSZTÁLY. — B. 7921. ALAPSZÁM. Elektronkisülési berendezés. Radio Corporation of America cég-, New-York, mint Haeff Andrew Vasily, East Orange, N. J.-i lakos jogutódja. A bejelentés napja 1940. évi január hó 31. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1939. évi íebruár hó 2. A. találmány különösön nagyf rekve n -eiálklhos. alkalmazható elektronkisülési, be­rendezés. Ismeretes, hogy a szokásos csövek igen 5 nagy frekvenciáknál nem működnek. A nagyírekvenciákná 1 való működést akadá­lyozó főnehjézségek főképen a következő tényezőkre vezethetők vissza: az elektro­nok véges áthaladási ideje, amely a be­lomenő-áiaurkör abnormális terhelésiét és a eső meredekségének csökkenését idézi elő: ÍI bemenő- és a kimenő-elektródák között szükséges kis csatolás elérésének nehéz­sége, aminek következménye vissziaesiato­t5 lás vagy túl. nagy terhelés a kimenőáram­körben a reflektált bemen őveszteségek folytán, és a kimenő-tel.ieiSíítméuy, vala­mint a hatásfok ebből eredő csökkenése; továbbá megnövekedőit veszteségek az 20 áramkörben, nagyfrekvenciájú erős ke­ringő áramok jelenléte és az áramkör tényleges ellenállásának növekodiése foly­tan. A találmány főképen javított elektron-25 kisülési berendezésre irányul, amely kü­lönösen nagy frekvenciáiknál való hasz­nálatra -alkalmas. Különesebben a találmány olyan elek­tron/kisülési berendezésre irányul, amsely-30 ben az elektronok áthaladási ideje és a rezgési periódus közötti összefüggés nein kritikus és amely olyan, frekvenciáiknál; is kielégítően működik, ahol a szokásos csövek nem működnek, és amelyben a 3B nagyfrekvenciájú veszteségek a lehető legkisebbek. A találmány továbbá olyan eleMrouki­sülési szerkezetre irányul, amely igen nagyfrekvenciájú erősítőként való haszná­lalra. különösen alkalmas. 40 A találmányt a rajzok kapcsán részlete­sen ismertetjük. A rajzokon az 1.—4. ábrák a találmány elvét szemlél­tető vázlatok, az 5. ábra a találmány szerinti elektron- 45 kisülési berendezés egyszerűsített váz­lata, a '.'•'.'• 6—11. ábráik a találmány szerinti elek­tronkisúlési berendezések példakópeni ki­viteli alakjai mutatják hosszmetszetben, 50 mi mellett a G. és 7. ábrák a kapcsolatos feszültség­forrásokat is szemléltetik. A találmány a legjobban alapelvének is­mertetésével érthető meg, amelyet azl—4. 55 ábrák szemléltetnek. Az 1. ábra negyed­hullámos koncentrikus vonalú rezgőkör („concentric -line tank circuit") vázlatos hosszmetszetét mulatja. Az ánamücör ré­szei: a belső csőialakú 20 vezető, amelynek go keresztmetszete hengeres lehet, és az üre­ges csőialakú 21 vezető, amely a belső 20 vezetővel koncéntrlku's és ezzel a 22 ve­xetoteinez útján . villamosan össze vnn kötve. A második csőalafcú 24 vezető, 65 amely a nyílás folytatásának tekinthető, a 20 vezetővel koaxiális és attól tengely­irányban a 25 rés választja- el. Ezt a cső­alakú 24 vezetőt és a külső 21 vezetőt a 23 vezetőiem ez köti össze. Ez az elrendezés 70 negyedhullámú koncentrikus rezgőtköntial­kot. Ha valamely negatív töltésű 26 fes­tet tengelyirányban a belső 20 vezetőn át balról jobbra repítünk, az áramkörben az 1—4. ábrán szemléltetett töltéseloszlási -75 viszonyok lépnek fel, amint a 20 test a20

Next

/
Thumbnails
Contents