125948. lajstromszámú szabadalom • Mérőberendezés rövid- és ultrarövid hullámú villamos rezgésekkel való kezeléskor a kezelt testben átalakított nagyfrekvenciás energia mennyiségének meghatározására

a I2f>$>4 8. nek kalibrálásai független a rezgéslkelb'í generator energiaJökozalától. A találmány szerinti berendezésnek a kieizelési elektró­dákon vagy a 'kezelési kör ezzel egyen-5, értékű helyén lévő feszültségei a kezeilés alat'l, illelüíeg e feszültséggel arányos villa­mos mennyiséget, például a kezielési kör meghatározott helyén az áramerősségei, mérő eszköze van, amikor is a mérőesz-10 köz valamely kezelt pótalianyban az elek­tródákra kapcsolt különböző feszültségek esetén, átalakítóit nagyfrekvenciás ener­i*iá;nak kalorimetrikus, lermoelcktromos vagy lölométrikus mérései- alapján wat-15 tokban van kalibrálva. A találmány értői­mé ben a mérőberendezés feszültség-, il­letve árammérőeszközét a kezelési körmeik A kezeléskor fellépő és a kezeli {esttől függő minden csillapításához wattokban 20 külön kalibráljuk. A pékiául kalorimetri­kus úton. nyert wattérték és a. méri feszült­ség-, illetőleg áramerősségérlék közöli i összefüggés, léhát a. találmány szerinti mérőberendezésnél a kezelési körnek a ke-25 zeit testlől függő különböző nagy csillapí­tásai esetén különböző. Ahhoz, hogy a. kezelési kör a kezeli 'lest okozta csillapításának nagyságái meg­határozzuk, járulékos mérőberendezésekre 30 nincs szükség. Mini önmagában ismeretes, a csillapítás ez ériékének meghatározása a. kezelési körbe iklaloll feszültségmérő útjain olymódon történhetik, hogy a ke­zelési körben fellépő legnagyobb feszül t-35 séget egyszer a berendezés üres jártaiban, majd akkor mérjük meg, amikor a kezeli test be vam iktatva. R két feszültségéiiék különbsége mértéke azon. csillapítás nagy­ságának, amelyei a kezeli lest a kezelési 40 körben létrehoz. A találmány szerinti mérőberendezés el­méleti alapját a. következükben ismer­tetjük. Ismeretes, bogy nagyfrekvenciás feszüti-45 séigekel oly műszerekkel mérnek, amelyek négyzetes jelzésűek. Az elektródákon el­rendezeti feszültségmérő műszer, illetőleg a kezelési kör meghatározóit helyén be­iktatott áriamerősséigniérő műszer kii érése 50 tehát R2 -teI, illetőleg J-lel arányos. A ke­zelési 'körinek a kezelt testtől függő csilla­pítása .a .kezelt test R halásos ellenáll!ásával arányos. Az elektródák feszültségének, ille­tőleg a kizelisi kor meghcd.no/ ill helyen .1 les/ullsi ggel aránvos 11 un v iisegenek > cs a kezelési korben kezeli te->l okozl,, ( sill.ipd«í->án«ik IL,\ cs u»\ in.i/.p ke/el'sí c-.ll 'ii \alo merese úl|,in I. hal .1/ UM e .1 ki /'1'sí e«,elie T\PII\ S ai.mvos R ille I )lc „ I es R értekek imieiele-.k "\linlhogv w, .1 k A II testben ahilakiloll naovli >k\epnás 1 '1| silmenv Wr= ^ vagv \V.-=J* . U Ív, a kezelt íeslben átalakítóit nagyfrekven­ciás energiával arányos érték meghafáro- 65. zásához mindössze az szükséges, hogy a mért R- feszültségérték és a kezeli test okozl a 1) csillapítás hányadosát vagy a mért áramerősség és e csillapítás szorzatát képezzük. Ha e hányados, illetőleg: szór- 7" zal különbőz/) ériékeihez kalorimetrikus mérés alapján megállapítjuk a wallérléke­ket, úgy e hányados, illetőleg e szorzat nagyságával a kezelt Íeslben átalakított nagyfrekvenciás energia nagysága adva V-van. Szabadalmi itjétuipunl: Mérőberendezés rövid- és ultra rövid hul­lámú villamos rezgésekkel való keze­léskor a kezelt Íeslben átalakítót! nagy- 80 f re k ve 1 ic i ás e n erg i a menny iségé nek meghatározására, melynek a kezelési elektródákon vagy a. kezielési körnek ezzel villamosan, egyenértékű helyén lévő feszültséget a kezelés alatt, illetőleg 8ö a, feszültséggel arányos villamos meny­nyiségel, például a 'kezelési kör megha­lározoll helyén az, áramerősségei, mérő eszköze van, mi mellet! a mérőes,zköz valamely kezeli pót lest ben az deklró- 9(1 dák különböző feszültségei esetén álala­kílotl. nagyfrekvenciás energiának ka­lorimetrikus vagy fermcelektromos vagy fotomelrikus mérései alapján wattok­ban van kalibrálva, melyet a kezelési 95 körnek a kezeléskor fellépő és a ke­zelt fest okozta minden csillapításához wattokban, külön kalibrál! feszültség-, illetőleg árainerősségmérőesziköz jelle­mez. KH! Fclclfis k}ad6: őr. lacjoméri Szraertnik István m. kir. szab, bíró ^afils-nyímJda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Ovőry Alad.-ir icszgato.

Next

/
Thumbnails
Contents