125946. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magvaknak hipokloritok segélyével való csávázására

Megjelent 1941. évi január hó 15-én. MAGYAR IHRÁIA'I »^H»; SZABADAMI inRÓsAP SZABADALMI LEÍRÁS 125946. SZÁM. X/ll. OSZTÁLY. M. 7961. ALAPSZÁM. Eljárás magvaknak hipokloritok segélyével való csávázására. Dr Romwalter Alfréd egyetemi tanár és dr. Király Sándor felső kereskedelmi iskolai tanár» mindketten Sopron-ban, dr. Kácz Mihály tanár és Fái Géza vezérigazgató mindketten Budapesten. A bejelentés napja 1940. évi április hó 11. A találmány eljárás magvaknak hipo­kloritok segélyével valé> csáva zásáríi. , A bipokloritok előnye a magvak csává.­-zásáhez használatos, egyéb szerekkel, pl. 5 rézsókkal, szerves vagy szervetlen higany­vegyületekkel szemben, hogy igen olcsók, kezelésük egyszerű és különös szakisme­. retet, vagy óvatosságot nem kívánnak. További előnyük, hogy hatásos tömény -10 «egükben a kórokoíy.ó spórákat kiirtják anélkül, hogy a velük csávázott magvak csiraképességét .hátrányosan a iegke­! vésbbé is befolyásolnák. A hipokloritok csáyázószereikiként mindeme: igen fontos J5 előnyeik ellenére sem váltak be. Ennek oka felismerésünk szerint az, hogy a, ga­boniamagvak egy-egy atlagának a hipo­kloritok oldatába való szokáisos bemártása alkalmával az oldat aktív klórtartalma 20 csökken ás ennek folytán a további ada­gok bemártásánál a szer többé-kevésbé 'hatástalan maradt. A találmány célja az előbbiekben, jelzett hátrány kiküszöbölése. Ezt a műszaki fel-25 adatot a találmány szerint sokféleképen oldhatjuk meg. Az egyik megoldás szerint a csávázast pcralakú bipoklorittal, e pornak a mag­vakra való szórása és azokkal való elke-80 verése révén, vógezizük. Ebhez alkaliföld­íémbipokloritnkat, pl. klórmeszet, por­alaVban alkalma/balunk, még pedig ki­w'dtlupp'm előnyom, n, úgyhogy a. por­dl'iku a'kaliföblfémhipokloritot szilárd; higítószerekkel, pl. kaolin- és vagy kréta- 35 porral, keverjük. A magvakra 'szórt és azokkal elkevert finom por a magvakat teljesen bevonja és az így elvetett magon. M hipokloritpor a talaja nedvességében ol­dódva fejti ki kívánt Íratását. Ily módon 40 az aktív klórtartalomnak a gabonám a g­\ ak felületén való jelenlétét és ezzel, a kí­vánt gombaölő, illetve fertőtlenítő hatást mindenkor biztosíthatják. Az előbbiekben, jelzett műszaki íelada- *& tot azonban a szokásos mártási eljárás 'al­kalmazása esetére is megoldhatjuk a talál­mány szerint pl. akként, hogy mind­egyik bemártandó gabonaadaghoz a kellő aktív klórtartalmú oldatot frissen készít- ^0 jük és ezt az oldatot további bemarta sok­hoz többé nem, használjuk. Ez a megoldás gazdasági hátrányokat gyakorlatilag nem jelent, mert a hipokloritok olcsósága és a esávázáshoz használt rendkívüli kis kon- 55 cent rációk gyakorlatilag 'számottevő több­letköltséget nein jelentenek, ha egy gabo­naadag hemártását követően a csökken­tett, vagy gyakorlatilag már kimerült ak­tív klórtartalmú oldatot többé nem hasz- 60 ná.Ijuk fel. A gabonaadag bemártása foly­tán lecsökkentett aktív klórtartalmú ol­datot azonban a találmány szerint líjbói hasznosíthatjuk, ha az oldat aktív klór­tartalmát egy-egy újabb magadlag bemar- 65 tását megelőzően járulékos •hipoklorit­mennyiség hozzáadásával ismét a hatásos körzetbe emeljük. Ezt a gyakorlatban pl.

Next

/
Thumbnails
Contents