125944. lajstromszámú szabadalom • Molibdénből készült tárgy beforrasztása üvegbe

Megjelent 1941. évi január-hó 15-ón. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRKÁS SZABADALMI LEIRAS 13.5944. SZÁM. Vll/tl. (VII/h., XVI,d., XVII/e.) OSZTÁLY. — P. 967a. -ALAPÖZÁM. Molibdénből készült tárgy beforrasztása üvegbe. N. V. Philips' GloeUampenfäbrieken cég, Elndlioven-beii (Németalföld). A bejelentés napja 1939. évi július hó 6. Németalföldii elsőbbsége 1938. évi július hó 7. Molibdéntárgyaknak, pl. molibdén­drótoknak alkaiitartalmú üvegfajtákba való ismert beforrasztod] árasainál a molibdéníelületen a beforrasztási íolya­fj mat közben barnaszínű réteg keletkezik. Amennyiben molibdéntárgyakat alkáli­mentes vagy alkáliban igen szegény üveg­fajtákba próbáltak forrasztani, eddig mindenkor oíy beforrasztásokat kaptak, H) melyeknél a molibdénfelületet tompa­szürkétől barnaszínűig változó réteg bo­rította. E színes rétegek képződését a molibdén és üveg közötti jó összeköttetés elérésére igen fontosnak tartják és ezért a 15 réteg kialakulását, amennyire csak lehet­séges, elősegítették. Azt találtuk, hogy e bei orrasz tások nem tökéletesen megbízhatók, különösen az esetben nem, ha hosszabb ideig magas 20 hőmérsékleten vannak, amint ez bizonyos kisütőcsövek üzeménél előfordul. A találmány molibdéntárgyak befor­rasztása üvegbe és a találmány célja e beforrasztások javítása. 25 A találmány szerint a melibdént a tárgy beforrasztása közben oly hőmérsékletre hevítjük, hogy a beforrasztott molibdén­tárgy felülete fémes. Kitűnt, hogy az eddig hasznosnak 30 tartott színes réteg a molibdénfelületen megbízható összeköttetés elérésére egy­általán nem szükséges, sőt ellenkezőleg a Beteg elhárításával sokkal jobb össze­köttetést érünk el. Továbbá kitűnt, hogy 35 a színes réteget elháríthatjuk, ha azt a hőmérsékletet, amelyre a niolihdént a be­forrasztás közben hevítjük, az eddig szokásosnál magasabbnak választjuk. Ezt valószínűleg azzal magyarázhatjuk meg, hogy igen magas hőmérsékleten a m molibdéníelületen képződött molibdén­oxicl erősen eltűnik, úgyhogy a molib­dénen legfeljebb csupán igen vékony molibdéniiártyácska marad vissza. Ezzel szemben az eddig alkalmazott beforrasz- 45 tóeljárasnál a felületen oly nagymennyi­ségű molibdénoxid képződött, hogy ez oxid a molibdénfelületen az említett szí­nes réteg keletkezését idézte elő. A molibdéntárgy beíorrasztását köny- 50 nyíti, ha az üveg összetételét akként választjuk, hogy a lágyulási hőmérsék­lete (azaz ama hőmérséklet, melyen a nyúlóssági görbe gyors süllyedése kez­dődik) 550 C°-nál magasabb. Ekkor ugyan- 55 is a molibdéntárgyat nagyobb nehézségek nélkül a szükséges magas hőmérsékletre hevítjük anélkül, hogy az üveg oly híg­folyóssá válnék, hogy a molibdén tárgyról való lefolyásától kellene tartanunk. Az 00 üveg lágyulási pontját az alumíniumtar­talom segélyével szabályozhatjuk. Cél­szerűen legalább 15% alumíniumoxid­tartalmú üveget alkalmazunk. Fontos, hogy a molibdénhez forrasz- 55 tandó üveget ne alkalmazzuk csövecske alakjában a molibdéntárgy körül és ez­után az üveget a csövecskén belüli molib­dénnel hevítsük, minthogy ily módon fémes külsejű molibdénbeforrasztást gya- 70 korlatilag el nem érhetünk. Ezért az üveget a molibdénfelületre lágy állapot-

Next

/
Thumbnails
Contents