125938. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátó berendezés oly ernyővel ellátott katódasugárcsővel, melyre a váltóárammal táplált fényforrás révén megvilágított, átviendő jelenet képe vetül

Megjelent 194Í. évi január hó I5-én. [AfiYAR KIRÄLYI SZABADALMI lUilflSÁfl SZABAD ALMI':.LEÍR ÁS 135938. SZÁM. "Vlí/j. OSZTÁLY. — P. 9(Í2(i. ALAPSZÁM. Távolbalátó berendezés oly ernyővel ellátott katódasugárcsővel, melyre a váltóárammal táplált fényforrás révén megvilágított, átviendő jelenet képe vetül. N. V. Philips' GloeUampenfabriekeii cég", Eiudboven-ben (Németalföld). A bejelentés napia 1939. évi május hó 5. Németalföldi elsőbbsége 1938. évi május hó 7. A találmány távolbalátó berendezés oly ernyővé!! ; ellátott katódasugárcsővel, melyre az átviendő jelenet kópét vetítjük és ezt oly elektronképpé alakítjuk ál. 5 melynek egyes pontjait egymásután villa­mos árain ingadozásaiba változtatjuk át. Műteremben lejátszódó jelenetnek e berendezéssel való átvitelénél az, a hát­rány adódik, hogy a visszaadott kénét 50 világos és sötét szalagok zavarják. A találmány azon a felismerésen ala­pul, hogy e szalagokat az átviendő jele­netet megvilágító fényforrás fényáramá­nak hullámossága idézi elő. Műtermi 15 felvételeknél rendszerint nagyteljesít­ményű . fényforrásokat, kiváltképen gáz­kisütőcsöveket, mint nagynyomású hi­ganylámpáikat alkalmazunk, melyeket vál­tóáramú forrás táplál; e csövek kistehe-20 tétlenségnek, úgy hogy a fényáram a táp­feszültséggel változik. A képáramokra a váltóáramú megvilá­gítás következtében váltóáramú kompo­nens helyezkedik, melyet a nemállandó 25 fényforrás idéz elő, amennyiben az ernyő közepes világossága a fényforrással inga­dozik és a visszaadott képben jelenlévő szalagokat előidézi. Az elektronképet ön­magát a váltóáramú megvilágítás ked-80 vezőtlenül nem befolyásolja, minthogy a másodpercenkénti letapogatások száma és a fényforrás fónyáramának frekvenciája közötti szinkrón izmus esetén az elektron­kép egy vagy két teljes perióduson át 85 való integrálódás révén épül össze. A találmány szerint, .az említett hát-.; rányt a távolbalátó berendezésben alkal­mazott oly fotócellával küszöböljük ki, melyet a váltóáramú forrással táplált fényforrástól származó közvetlen vagy 4o> közvetett fény világít meg; e cella, ki­mentőfeszültségét a. kép áram okkal akként kombináljuk, hogy e feszültség a kép­áramoknak a fényforrástól származó, váltóáramú komponensét teljesen vagy kö- 45. zel teljesen kiegyenlíti. A fotócellát a műteremben alkalmaz­hatjuk, amikoris a cellát az átviendő kép visszavert fényével világíthatjuk meg, vagy, még pedig előnyösen, az emittá- 50 landó képet lencse segélyével közvetlenül a fotócellára vetítjük. A fotócellát a mű­termi lámpák révén közvetlenül szállított fénnyel is megvilágíthatjuk. A fotócella kimenőfeszültségét a kép- 55 áramerősítő alkalmas helyén a képára­mokkal kombináljuk, amikoris e feszült­ség amplitúdóját, pl. erősítő vagy gyen­gítő segélyével akként állítjuk be, hogy a képáramokban jelenlevő, a fényforrástól go származó váltóáramú komponens teljes kiegyenlítődése adódik. Szabadalmi igénypontok: 1. Távolbalátó berendezés oly ernyővel ellátott katódasugárcsővel, melyre az 55 átviendő, váltóárammal táplált fény­forrással megvilágított jelenet képe vetül és ez a kép oly elektronképpó alakul át, melynek egyes pontjai egy­másután villamos áram ingadozásaiba 70 v változnak, át, jellemezve oly fotócella-

Next

/
Thumbnails
Contents