125899. lajstromszámú szabadalom • Villamos világító berendezés

Mejrjelfnr U>-LJ. «»vi január tió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 1358ÍÍ9. SZÁM. Vil/ll. OSZTÁLY. — I. 413 é. ALAPSZÁM. Villamos világító berendezés. BgyesfUt Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság cég-, Újpest. A bejelentés napja 1939. évi október hó 5. ismeretesek olyan villamos lámpák, kii­löóösen gázkisülésű lámpák, pl. kisnyo­mású higanygőzlámpák, melyek — gyak­ran fluoreszkáló anyaggal bevont vagy , ilyen anyaibból készült --• csöalakú burá­jának legalább egyik végét szigetelő­anyagból •-- állaíábau sajtolt üvegből -készült olyan zárórész alkotja, melynek palástján egy vagy több, l'émérintkező! 30 tartalmazó bemélyedés vari.. K fémérint . ke/ők mindegyike egy-egy. a zárórész fa­lán légzáróan áthaladó áram bevezetővel áll vezető összeköttetésijén, inig az áram­bevezetők túlsó vége a lámpa egyik elek-15 Irodájával van Összekötve. A gyakorlatban leginkább alkalmazott izzóolektródás gázkisülésű csőlámpák elek irodáinak két-két áram bevezet őj;1 lévén, az ilyen lámpáik mindegyik záróré.->zíí két-20' kút' palástbeiiiélyedéssel volt ellátva, mcly hemélyedéc ek m indegyi kébej i egy-egy íémériníkező foglalt helyet. A fenti fajtájú ismert lámpákhoz való foglalatoknak rugós érintkezői voltak. 25 amolyek a Jánipáuak a foglalatba történő behelyezésekor önmaguktól beugrottak a lámpa záról-észek megfelelő palástbemélye­déseibe,, biztosítván ezzel a szóbanfo.rgó be­mélyedésekben levő érintkezőkhöz való SO áramhozzávezetést és egyúttal megtart­ván a lámpát a foglalatban. A lámpáknak n foglalatból való eltávolításakor a fogla­lat érintikezői az ismert megoldásoknál önmaguktól kicsúsznak bemélyedéseikből, 35 minthogy a lámpa, és foglalat közötti kap­csolat a lámpára, annak foglalatából való iranyba.i gya­al megszűnt et -e 1 távolítá sához sziikséges korolt egyszerű erőhatás hető volt. A fenti alkatú lámpák és foglalatuk al- 40 kotta villamos világító berendezéseknek több hátrányuk, van. A Jámpázárówsz és a foglalat közötti kapcsolat .ugyanis, pl. kopott vagy egyéb okból nem pontos mé­letű alkatrészek esetén, nem mindig elég 45 biztos, a csőlámpa esetleges oltörésekor a lámpa leszek könnyen kieshetnek a fogla­latból, továbbá a foglalat érintkezőinek rugója a lámpa behelyezésekor és kivéte­lekor mechanikailag erősen igénybe veszi 50 a. esőlámpát, illetve záró részéi. A találmány célja a. foglalataikba he­ly ezetr fenti a.la.ká 'csokim pák alkotta vil­lamos világító berendezések fenti hátrá­nyainak kiküszöbölése.. 1'] célt. a találmány 55 élteimében úgy érjük cl. hogy a lámpa «s foglalat között olyan önzáró kapcsolatot létesítünk, meily a lámpára gyakorolt olyan irányú erőhatással, mely irányú erőhatás a sértetlen burája lámpának GO foglalatából való eltávolításához, szüksé­ges, nem bontható meg. A kívánt kapc-so­luiot a találmány szerint úgy valósítjuk meg, hogy a. foglalat legalább egy érint­kezőjének és a lámpazárórész ezzel együtt- 65 működő énniikczőjéiieik egyikét redeisz nyelveként, másikát pedig e vetesznyeilv befogadása m alkalmas reteszfészfiíklkÓTi t alakítjuk ki, úgyhogy a retesznyeilv és reteszteszek közötti kapcsolat a lámpára 70 a. foglalatából való elíávolítá.sá.hoz szük­séges bármely irányban gyakorolt erőim-

Next

/
Thumbnails
Contents