125876. lajstromszámú szabadalom • Konzervdoboz fűtőberendezéssel

Megjelent 1941. évi január hó 15-én. MAGYAR KI RÁ LYI ^^SS; SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135876. SZÁM. XVIII/d. (XX/g.) OSZTÁLY. — H. 10487. ALAPSZÁM. Konzervdoboz fűtőberendezéssel. Dr. Hess Heinz niérnok torinói és dr. Steiner Ervin mérnök, wieni lakos mint az előbbinek részben jogutódja* A bejelentés napja 193$. évi november hó 18. Ausztriai 'elsőbbsége 1937. évi november hó 20. A találmány fűtőberendezéssel ellátóit konzervdoboz, melynek aljáin félgömbsze­rűen a doboz belsejében levő szélesítésthem a hevítő keverék folyékony és szilárd al-5 katrészei vannak elhelyezve. A folyékony anyag merev falazatú tartány ban van, amelynek eltörése után a kémiai reakció . bekövetkezik. A reakció következtében be­álló káros gőznyomást gázfelvevő szer ada-10 golásával annyira csökkentik, hogy feles­legessé válik a doboz külön terjeszkedési közzel ellátása, mint az az eddigi hasonlók­nál történt. A fűtőtest méretei tehát inem haladják túl a hevítő keverék vegy&zerei­- 18 Tieik•••térfogatát,-sezzeltegfetjíeibbT a doböiz összferjedellnének 20%-át teszik ki. amivel 60—80 C° hőmérsékletet érünk el. Oly l'űtőheirendezések:, konzervdobozok részére, amelyeknél a doboz tartalmának 20 melegítésére szolgáló hő kémiai reakció fejlesztésével történik, ugyan eddig is is­mereteseik voltak, — ilyen pl. a vízzel oi­.,. tott mész útján történt hőfejlesztés —, ezeik használatánál azonban oly terjedelenilben 25 fejlődnek reakciós gázok, hogy a robbanás veszélyének elkerülésére a fűtőteret igen jelentékeny mérvben kell miegnagyabbí­'.., tani. Enmelk a megnagyobbításnak a iner­teké oly terjedelmű, hogy az egész szarke-30 zet nagysága 140%-kial emelkedik, Ily nagy konzervdoboznak gazdaságos felhasználása alig képzelhető el. Az eddig ismert kon­zervmelegítőknél az ilykép előálló súly­többlet hátrányos hatása is jetenitkezik, mi-35 vei a fűtőberendezés előnyteilian elheilyezéae folytán, a hőveszteség a teoretikus hőmeny­nyiség 75»/o-át is eléri, a felhasznált vegy­szerek súlya pedig a doboz eredeti súlyát megkétszerezi,. Mindez természetesen a kon­zerv előállítási árának nagymérvű emel.- 40 kedését okozza. E hátrányok, jelesül a nagy térfogat és súly, a magas előállítási költség, jelien ta­lálmánnyal kiküszöbölhetők. Ha víz vagy kénsav mészre hal, a reak- í» ciös keverékben 400—150 C° hőmérséklet fejlődik. E hőmérséklet tehát túlhaladja úgy a víz kritikus hőmérsékletéi, minit pe­dig a sav forráspontját, ami többféle hátrá­nyos' jelenséggel jár együtt. Eltiakinitve a őO túlhevített vízgőz nyomásától, e hőmérsék­lethét a kénsav" kóntr^öxidrá és vízre osz­lik. Ebből az okból kívánja meg1 a 117.601-«; számú angol szabadalom, hogy a fűtőbe rendezés köbtartalma a íelhasz- ft 5 nált vegyi anyagoknak'legalább 3V2-szeresét tegye ki. E nagy gáz- és gőzmennyiség fejlődésé­nek elkerülésére, — mely gázok és gőzöik reakció útján jönnek létre, — a szóbaiir 60 forgó találmánynál a reakciót tetemesen lassító adszorptios anyagot, mint pl. fa­szenet, állati Szenet, kovaföldcf, sth. hasz­nálunk fel és ez anyagokat legfinomabb halmazállapotúvá porlasztjuk, hogy az 65 ugyancsak fínomian porlasztott szilárd he­vítőkomponenshez hozzáadva össsaekevierr jük, e komponens legkisebb aJkaíeleime is a gáz- és gőzabsorbeáló anyaggal legyen körülvéve. 70-A reakció lassítása azt eredményezi, hogy a keletkező gázok és gőzök hőt adnak le a doboz belsejének, miáltal maguk is le­hűlnek s kondenzálódnak, ekként további

Next

/
Thumbnails
Contents