125874. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nagyfeszültségű önműködő feszültségszabályozók működtető szerkezetének váltakozó áramú energiával való táplálására

Megjelent 1941.-évi január hő 15-én. MAGYAR KTRÄIYI •SZABADAM! RIRÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 1258^4. SZÁM. VII/8". OSZTÁLY. — G. 8934. ALAPSZÁM. Berendezés nagyfeszültségű önműködő feszültségszabályozók működtető' szerkezetének váltakozó áramú energiával való táplálására. f*aiiz és Társa, Villamossági, Gép-, Wag-g-qn- és Hajógyár Ítészvénytársaság-, budapesti cág. A bejelentés napja 1939. évi október hó 30. Az ismerel.es feszüllségszajjályozó be­rendezések rendszerint egy szabályozó transzformátorból (transziurmáior-und­szerbót) és egy múuöctleio szerkezeiből 5 állanak. A működtető szerkezet ismert, alakja pl. egy Itszüllségrcté által — eset­leges segédrtlék kózbeiKiaiásával — ve­zérelt motoros szerkezet, amely a szabá­lyozó transzformátoron végzendő átállí­tó vasi, átkapesotási slb. műveletekhez a hajtást szolgáltatja. Ujabban olyan mű­ködtető szerkezetek is ismeretesek, ame­lyeknél egy feszültség érzékeny körön ?t táplált motor, úó y a vezérles, mint a 15 haji ás munkáján is mindennemű relé és segédrelé nélkül elvégzi. Mindezen mű­működtető szerkezetek energiával való táplálása, legalább is részben, a szabályo­zott feszültségről történik, ami nagy-20 feszültségű berendezéseknél nagyfeszült­ségű feszültségváltók alkalmazását teszi szükségessé. Ezeknek a feszültségváltók­nak egyrészt a feszültségérzékeny szervre való tekintettel igen pontosaknak, más-25 részt a működtető szerkezet energiaszük­ségletére való tekintettel a szokásos feszültségváltóknál nagyobb teljesílrné­nyűeknek kell leiiniök és pontosságukat a műkqdtető szerkezet eresen ingadozó 30 energiafelvétele mellett is meg kell őriz­niök. Mindezek á követelmények nag'y­/méretví, súlyos, költséges és kényes feszült­ségváltók alkalmaz ásat teszik szükségessé, s e' hátrányok annál érezhetőbbek, füínél ,! 5 nagyobb az üzemfeszüliség. Pl. 60, vágy J.öltségek a már lüü kV üzemfesziiltségnéi :\ feszülisógváltó alkalmazása miatt igen jelenlékenyen emelkednek. E hátrányokat a laláimány szerint, melynek kei péidaképeni loganatosílási 40 alakja a csalóit n-jz i. és 2. ábráin van teliunlel\e, azáltal küszöbölhetjük ki, hogy a Jóieg nagyltszintségü önműködő ifcS/.ullségszubályozó műköaielő szerkeze­iének vailako/.oáramú energiával való 4.5 táplálását a szabály ozótranszlormáloronj vagy a transzloimátorrendszer egyik transzformát 01 án lévő gömbölyít ásí ól eszközöljük. A laláimány szerinti berendezés meg- 50 valósítása lönénhelik: a) működtető szerkezet táplálására való külön gombolyílás alkalmazásával, b) egy nagy kszünségű, de földelt pont­tal bitó gombolyílás közellöldpotentiálon 55 lévő mtgcsapolásairó) való táplálással, továbbá c) egy (nem földelt) nagyfeszültségű gombolyílás megcsapolásán ól, közbeik­tatott elszigetelő feszültségváltón kercsz- ( ;n lül táplált működtető szerkezettel. Az utolsó (c^ alatti) esetben a feszült­ségváltó qlkalmazása ugyan nem kerül­hető pl, lényeges előnyt jelent azonban, hogy ekkor a feszültségváltó primer ^5 gp.mbolyítását nem kell nagy feszültségre méretezni, ami az üzembiztonság jelen­tékény megnövelését teszi lehetővé.' Egy nagyfeszültségű feszültségváltó primér­tékptese ugyanis nagyon sok vékony 70

Next

/
Thumbnails
Contents