125853. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fúróiszap viszkozitásának csökkentésére

Megjelent 11)41. évi .január hó 15-én. MAGYAR K í Jt Á LYI WB| SZA íiADAUH B1KÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125853. SZÁM. XII .'A. OSZTÁLY. ••- IS.. 17JÍ03. ALAPSZÁM. Eljárás fúróiszap viszkozitásának csökkentésére. standard Oil Development Company cég' Liiideu^beii, (New-Yersey államban, Amerikai Egyesült Államok), mint Milton Williams Houstoii-i lakos (Texas, Amerikai Egyesült Államok jogntódja. A bejelentés napja 1938. évi július hó 20. A. E- Á.-beli elsőbbsége 1937. évi szeptember hó 21. j| A találmány eljárás íúróiszap viszko­zitásának csökkentésére. A találmány szerinti eljárást az jel­lemzi, hogy oidható üveget állítunk elő 5 akként, hogy aikálüoszíátot, kiváltkép­pen előnyösen nátriumhexametaíoszfátot és a periódusos-rendszer 2—8 csoportjai­hoz tarlozó valamely elem, íoszlort és nitrogént kivéve, rendesen szilárd oxigén-Kt vegyületét összeömleszljük és az ekként kapott ömledéket hirtelen lehűljük, rm.jd ezt az oldható üveget járulékosan a iúió­iszaphoz adjuk. Az üvegei a fúróiszaphoz előnyösen ir> gya P°t-, illetve gyapjüszcrű alakban és/ vagy vizes oldat alakjában adjuk. A i'úró­iszaphoz adott üveg mennyisége cél­szerűen, az iszap 100 súlyrészére vonat­koztatva, kb. 5 súlyrészig terjed és ki-20 váltképpen előnyösen 0,25—0,5 súly­rész között van. Fúróiszapok olyan rendszereket alkot­nak, amelyek három íőalkalrészt tartal­maznak, nevezetesen vizet, kolloidális 25 anyagot, mely mind gellképző, mind peoig gélt nem képző típusú kolloidok­ból áll, továbbá a vízben szuszpendált nagyobb részecskéket. Jellegzetes iszap­folyadéksúlya 0,009—0,002 kg/cm8 lehet. 30 A jelenlevő kolloidok két típusa közül a gellképző határozottan íonlosabb, mert ez a csoport eredményezi a hatékony fúrófolyadék szükséges tulajdonságait, ne­vezetesen a szuszpenzió stabilitását, a tixotropiát, a viszkozitást, a lyukacsok 85 eltömését és általában a géljellegzetessé­geket. A gélt nem képző típusú kolloidok a nagyobb részecskékkel együtt hozzá­járulnak valamelyest a viszkozitáshoz, azonban főleg a lúrófolyadék sűrűségét m állapítják meg. A gyakorlatban túrások­nál általában kívánatos, hogy a viszko­zitást kb. 25 cp. (centipoise) egységen alul tartsuk, amint ezt másodpercen kénti 10 lorciulattal a Sztormer-viszkozi- 45 méterrel mérjük. A íorgásos lúrási rendszer általános elveit különböző szabadalmak ismertetik, így pl. a Lawion, Loomis és Ambrose névre szóló, 1935. évi április hó 30-án 50 kelt, 1.999.760. sz. amerikai szabadalmi leírás. A íúróiszap ama kívánatos tulaj­donságai, amelyeket a íorgásos túrás folyamán beszabályozni kell, a sűrűség, ••> viszkozitás, a gélszilárdság és a homok- 55 tartalom. A sűrűségei eléggénagy ériéken kell tartani, hogy a fúrólyukban levő iszap oszlopának hidrosztatikus nyomása nagjobb legyen, mint a iúrólyuk által átjárt lyukacsos formációkban tártai- eo mázott folyadékok nyomása. Az iszap viszkozitását és gélszilárdságát észszerű határok között kell beállítani, hogy az iszap kielégítően teljesíthesse hivatását kőzetszilánkok a kúlból való eltávolí- (55 tása, e szilánkoknak a külszinre való kiszabadítása, a fúró csúcsának kenése, laza formációkban üregek képződésének

Next

/
Thumbnails
Contents