125841. lajstromszámú szabadalom • Kézzel tologatható jármű, különsöen gyermekkocsi

Megjelent 1941. évi január hó 15-én. MAGIAK IIRÍLYI SZABADAIMI BI8ŐSÁ0 SZABADALMI LEIRAS 125841. SZÁM. XX/a/1. OSZTÁLY. — G. 90Ő7. ALAPSZÁM. Kézzel tologatható jármű, különösen gyermekkocsi. Goldstein Ábrahám cipőfelsőrész készítő, Budapest. A. bejelentés napja 194& évi április hó 16. 10 A találmány kézizel, ide-oda tolcjgaüiaibó járműre, különösen gyermekkocsira vomat­kozik, melynek lényege abban van. hogy a szokásos nét>\ járókeréken kívül a ren­des menetirány szerirl melsö kerékpír előli további, szabadon forogható kerekpár vagy görgőjiár Aan lel- és alámo/oghalóan egy. a járművön lenghelöeii ágva/nil en. •­lön elrendezve, mely ulóbbil a kocsilo­ganlyú közelében elrendezed szervvel pl. rugóbalás ellenélien mozgatható állílúrúd-I s/erke/elü. lő álíílókar­dal. vagy magában véve isniei különböző hehzel Den ro» zílhe •20 ral mnködlellielűnk. \z ilyfajla járműnek előnye. hogv a négy járókerék va hun elv adott színiből magasabb vagy mélvebk szintbe bozhaló a jármű dönlése. a/az lerde helyzetbe" való hozatala nélkül. (Ivermek­koesinál e körülmény a/ér! bír fonlosság­gal, merL városokban nlcai bas/nálalnál az úllestről a gyalogjáróra való tolásnál elkerüljük a kocsiban lekvó vagy nlőgver­mek előrecsúszásál. ALSZOHI a gyermekko­csinak a gyalogjáróról az úlleslre való le-27) eres/lésekor megakadályozzuk, hogv a gyermek, feje a kocsi hátfalába ülődjék. Különösen, jó halasa mutatkozik a Inlál­mánynak akkor, ha ideges, gvenge szer­vezetű vagy betege-, gyermekekről vauv :;o felnőll személyekről van s/ó. kiknek so­kat keiI a szabadban larlózkodniok és ko­csin való szállílásra szorulnak. A laláimáin szerinti jímníí elónvösen használható azonban pl. éttermekben mini ílö élelck és ilalok lovábbílására alkalmas iálalókocsik. v agv pálvaudvarokon mini -Í0 kél vaj­nlel­ab 0 árusító tolókocsik, ahol is gyakran, előfor­dul, hogv a járókerekek pályájánakszintjle rendszerint egy lépcsőfok magasságainak megfelelően hirtelen változik. Tu/elesehb ismertetésül a lalálmánv, jiéklaképpeiii kivileli alakjai a csaloW /on gvermekknesira vonalko/lalva lü luk iel. Az 1. ábra a gyermekkocsi oldalnézele ban a lielyzelben midiin azt az úttestről a gyalogjáró színijébe akarjuk hozni. A 2. ábra ugyancsak oldalnézel, de a gyer­mekkocsi oly hehzelébcn. melyben azl a gyalog járóról az úlleslre kívánjuk Jeer-sz­leni. Á 3. ábra a második kivileli példának ol­dalnézele. Az 1. és 2. ábrán bemutatott foganalo­sílási példában a négy a) járókerékkel 55 felszereli Ji) kocsiszekrény mindkél olda­lán egy-cgv kétkarú, emelő van. x c, csaj) körül lenghelően ágyazva. V kétkarú eme­lők d, karjainak végét egymással össze­kölö e, tengelyen két 'I, kerék vagv görgő QQ van szabadon l'oroghnlóan elrendezve. Az i f) kerekek vagy görgők a rendes menet­irány s/eriul mellső, vagvis a rajzon a jobboldali a, járókerekek előtt ol>\ magas­ságban foglalnak helyei hogv a »yalog­járó színijével nem kerülnek érintkezésbe. Ha azonban a g\ ennek kocsi mellső kerekei a gyalogjáró .szegék köv él megközelíleilék 1. ábra és e helyzetben a kocsi (g loló­riidjával párhuzamosan egyenesben veze- 7(» leli Ji, állílórudat (^ csavarrugó hálása ellenéhen felfelé mozgatjuk, akkor a (h) 65 f-

Next

/
Thumbnails
Contents