125811. lajstromszámú szabadalom • Háromelektródás cső

Megjelent 1941. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRAS 125611. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — F. 8815. ALAPSZÁM. >í.':.i.].Obí:>H-.;:í ' :.;•.!,,•; :•*> i Háromelektródás cső. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung* von. gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, berlin-siemensstadti cég jogutóda. A bejelentés napja 1939. évi augusztus hó 29. Németországi elsőbbsége 1938. évi augusztus hó 30. Ha az ismert háromelektródás csöveket mostoha üzeimi viszonyok között alkalmaz­zák, előfordulhat, hogy lökés- vagy ütés­szerű igénybevételei miatt a cső, külömö-5 sen a vezérlőeloktróda, maradandó alak­változást szenved, feltéve, hogy a szokásos módon, a többi elektróda közölt van elren­dezve és az edény falának belső oldalam van megerősítvié. Ha viszont a vezérlőelék-10 iroda maradandó älalvVartözäsMhäk elke­rülése véigett azt erősehhre méretezzük, ak­kor az edény nagy gyorsítóerők hatása alatt gyakran tönkremegy. A leírt kedve­zőtlein jelenségek leküzdése végett a bárom-15 elektródás csöveket szimmetrikus forgási testekként képezzük ki. A csövek ily ki­képzése esetén különösen fontos, hogy a veizérlőelektróda szokásos oldalsó áram­hozZiávezetiésánek elrendezéssé következte­tő ben az edény forgási szimmetriája meg he szűnjék, továbbá, hogy az edény falá­ban ne keletkezzenek oly helyi feszültsé­geik, amelyek az előbb említett igénybevé­telek esetében az edény elpattanásának ve-25 s,zélyét fokozzák. A találmány értelmében evégből a há­romelektródás cső, különösen például üveg­ből, kvarcból vagy kerámiai anyagból ké­szült ktkl'fénykisütőcső'edényéinek falatöbfr- > szőrösen áttörtén van kiképezve és a ve- 30 zérlő elektróda oly fémes gyűrű vagy hen­ger, amely az edény falának belső oldalán ömlesz'tés vagy forrasztás útján úgy van megerősítve, hogy az a fal nyílásait lefedi. A rajzon a találmány szerinti három- 35 elektródás cső példakénti kiviteli alakját tüntettük fel. 1 az edény fala. Ennek ke­rülete mentén több 2 nyílása van. A ve­zcrlőeiektródát fémes 3 henger alkotja, amelyet célszerűéin az edény üveganyagá- 40 nak hőtájgulási együtthatójához hasonló hőtágulási együtthatójú fémből vagy fém­ötvözetből készítünk. A vezérlőelektródát úgy rendezzük el az edény belsejében, hogy az a 2 nyílásokat lefedje. Rögzítése az áb- 45 rázolt példakénti kivitel esetében az edény íelával Való összeöimlesztés útján., pél­dául nyílt láng alkalmazásával, kivülről eszközölhető. A hengeres edény homlok­oldalaiiba önmagában ismert módon a 4 50 és 5 főelektródák vannak forrasztva. A vezérlőetektróda találmány szerinti el­rendezése és kiképzése oly háromelektró­dás csövek esetében is alkalmazható, me­lyek edényfala nem üvegből, hanem pél- 55 dául kvarcból, vagy kerámiai anyagból van. Utóbbi esetben a vezérlőelektróda for­rasztás útján rögzíthető. Ha az edények

Next

/
Thumbnails
Contents