125810. lajstromszámú szabadalom • Interferenciás hangtompító, különösen égési erőgépekhez

Mesdelunt 1941. évi ja mi áv hó 4-án. KAfllAR KIRÍ LT I W^&M ^AUVKim BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125810, SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — M. 5372, ALAPSZÁM. Interferenciás hangtompító, különösen égési erőgépekhez. J. Eberspäelier cégr, Esslingren/Neckar. A bejelentés napja 1940. évi április hó 15. Németországi elsőbbsége 1939. évi május hó 4. Ismeretes, hogy különösen égési erőgé­peknél a hangtompítás végett interferen­ciás hangtompítókat alkalmaznak; ame­lyeknél a hangvczetékből több oldalvezeték 5 ágazik le, majd ismét visszatér a hangve­zetékbe. Ezeknek az interferenciás vezeté­keknek az a célja, hogy nagyobb hosszúk által a fővezetékben végbemenő hangrez­. gésekkel szemben oly fáziseltolódást lé-10 tesítsenek, hogy az oldalágakból visszatérő rezgések és a fővezetékben uralkodó rezgés interferencia következtében eltűnnek. Mivel azonban minden egyes oldalveze­tékben interferencia csak egyetlen rezgés-45 hez létesülhet, a többi oldafviezietekeik lazon­ban ezeket átengedik és azok ismét más rezgéseket csillapítanak interferencia út­ján, az oldalvezetékek közös torkolatánál a zajt okozó rezgések frekvenciái teljesen 20 áttekinthetetlenek és előre meg nem ha­tározhatók. Minden meglevő rezgés ennek következ­tében a leágazó csőnyaláb mögött a hang­vezetékben csekély csillapítással újból je-25 lentkezik. A találmány hangcsillapító, különösen égési erőgépekhez, amelynél a hangveze­•tékből egymás mögött elrendezett, a hang­vezetékbe ismét visszatorkoló csövek ágaz-30 nak le és mindegyik leágazó csővezeték hossza az illető vezeték által csillapítandó rezgés fél hullámhosszával nagyobb, mint amekkora a hangvezetéknek az illető veze­tékkel megkerült szakasza. 35 Ezeket az egymás mögött leágazlatott oldalvezetékeket iigy méretezzük, hogy azok a csillapítandó zörejnek első, máso­dik, harmadik, negyedik, nyolcadik, tizen­hatodik stb. felső rezgését interferenciával eltüntessék. E célból az. első felső rezgés 40-interferenciás csövének hossza e rezgés fél hullámhosszával nagyobbnak kell, hogy legyen, mint amekkora a hangvezietéknek az interferenciás vezetékkel megkerült hossza. A második felső rezgés interferon- *5-ciás csövének hossza az első felső rezgés hullámhosszának negyedrészével, a negye­dik felső rezgés interferenciás csövének hossza az első felső rezgés hullámhosszá­nak egy nyolcadával s. i. t. nagyobb, mint 50-amekkora a hangvezetéknek a megfelelő interferenciás csövekkel megkerült szaka­szainak egyeinkénti hossza. Az 1., 2. és 3. ábrák a találmány példa­kénti kiviteleit hosszmetszetben mutatják. 55-Az 1. ábrabeli kivitelnél az 1 hangveze­tékből egymás mögött ágaznak le a 2, 3, 4, 5 stb. interferenciás csövek. A 2 interferen­ciás csőnek az a feladata, hogy az első felső rezgést csillapítsa, míg a 3. 4, 5 interferen- 60-ciás csövek a második, negyedik, nyolcadik s. i« t. felső rezgést csillapítják. E célból a 2 interferenciás cső hossza az első felső­rezgés fél hullámhosszával nagyobb, mint amekkora a hangvezeték (ÍJ áthidalt í>5 hossza. A 3, 4, 5 interferenciás csövek hosz­szai egyenként az általuk csillapítandó felsőrezgések fél hullámhosszaival nagyob­bak, mint amekkorák az egyes csövekhez tartozó, áthidalt hangvezetékszakaszok, 70 vagyis ezeknek egyenként az első felsőhul­lám egynegyed, egynyolcad, egytizenliatod s. i. t. részével kell hosszabbaknak lenni ok, mint amekkorák a hangvezetéknek legyen­ként hozzájuk tartózó áthidalt hosszai. 75

Next

/
Thumbnails
Contents