125761. lajstromszámú szabadalom • Sérülésbiztos köpeny járművek légabroncsaihoz

* •'/ Megjeleiit. 1ÍMI. évi január hó 2-áii, MAGYAR KIRÁLYI Ä^OÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125761. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — M. 11482. ALAPSZÁM. Sérülésbiztos köpeny járművek légabroncsaihojz. Mikita György gyári in mik ás. Maglód. A bejelentés napja 1939. évi február hó 14. A találmány járművek, mint például; ke­rékpárok, motorkerékpárok és gépkocsik gumi-légabroncsaihoz való külső köpeny, mely a. belsejében tevő légtömlőt a kö-5 peny átszúrásából vagy átvágásából eredő sér iilésekkel s.zemhc,n megvédi. Ismeretes, hogy ilyen, sérülések az úttestről a légab­ronesba kerülő szögek, cserepek, vagy egyéb hegyes, illetve éles tárgyak hatására 10 az eddig használatos légabroncsokiiál gyak­ran előfordultak és nemcsak a légabroncs korai lönkremenésél okozták, de számos esetben balesetekéi és szerencsétlenségekéi is előidéztek. A találmány szerinti, a Leg­is tömlőt sérülésektől messzemenően megvédő köpeny tehát mind gazdasági szempontból, mind pedig a jármű biztonsága szempont­jából nagy jelienlőségű. A találmány lényege az, hogy a légab-20 roncs gumi-köpenyének anyagában több, áttörésekkel ellátóit, vékony fémréteg" fog­lal egymás alatt, helyet, mélyek á Uövésel egymáshozképest- el vannak tolva. A köpeny anyagába beágyazott fémre le-25 gek két oldalán levő gumi anyáig e rétegek áttörésein át egymással összefügg; a vé­kony, hajlékony fémrétegek továbbá a lég­abroncs üzeme köziben állandóan követik és nem akadályozzák a köpeny alakválloizá-30 sail.. A találmány szerinti .köpeny tehát végeredményben lényegileg egységes lesiet alkot és rendes üzemben, lényegében ugyan­úgy viselkedik, mint a használatos, fém­betét .nélküli, légabroncsköpenyek. 85 Abban az esetben, ha valamely hogyes vagy éles tárgy kerülne a, köpenybe, az csak addig hatol hal bele, amíg fémrétegbe nem ütközik, e réteg .azonban a szóban­forgó tárgy áthatolását a kígl ömlőig meg­akadályozza. Aliban az esetben, ha vala- ÍQ mely kis .keresztmetszetű tárgy, például vékony szeg, éppen olyan helyen hatolna be, hogy a legelső fémrétegnek A'alamieilyik áttörését éri, és .méreteinél fogva ebben belehatol, akkor a második fémréteg a ka- 45 dályozza meg továbbhaladását, minthogy a találmány szerint a rétegek áttörései egy­máshozképesl el vannak tolva, vagyis az első fémréteg átlövései alatt a második fémréteg tömik- felülele fekszik. 50 A találmány szerinti áttört fémrétegek fémhuzal- vagv féiuszalag-szövedékből, pél­dául rézhuzatszövedékbőL illetőleg -hálóiból, fonadékból, vagy pedig lyukasztásokkal elr latolt vékony fémlemezekből, például acél- 55 lemezekből lehetnek. A fémszövedék vagy fonadék akár mindkét irányban egyforma sűrűn, elhelyezeti egymást keresztező hu­zalokból vagy szalagokból, akár pedig — kordszövelszerűen — egyik irányban sű- m rűhhen. másik irányban, pedig ritkáb­ban elhelyezett huzalokból: vagy szala­gokból állhat, és célszerűen úgy van a köpenyben elhelyezve, hogy huzalainak vagy szalagjainak iránya a köpeny sziní- cg, melriasíkjával szögel zárjon he. A fém­lemezrétcgék lyukasztása, tetszőleges, pél­dául szegletes-, köralakú vagv elliptikus, stb. lehel. Célszerűen három egymás alatti fémre- 70 leget alkalmazunk, melyeik közül a legkülső (a futcífelülelhez legközelebb eső) réteg a legszélesebb, a belső rétegek' pedig fokoza­tosan 'keskenyebbek, úgy, hogy futóköpeny leginkább veszélyeztetett középső felüliete 75 alatt háromszoros védőréteg foglal helyeit.

Next

/
Thumbnails
Contents