125749. lajstromszámú szabadalom • Alkatrészek villamos kisütőedényekhez

Megjelent 1941. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 125'Í49. SZÁM. VII d. (XVI/c.) OSZTÁLY. — E. 5422. ALAPSZÁM. Alkatrészek villamos kisütőedényekhez. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphic m. b. II. %, Berlin, mint az Allgemeine Elektrlcitäts Gesellschaft í«por Berlin, jogutóda. A bejelentés napja 1939. évi május hó 26. Németországi elsőbbsége 1938. évi május hó 27. J Villamos kisütőedónyek alkatrészeit, ki­váltképpen anódáit, rácsait, ernyőit, me­revítőit, támasztod rótjait, stb. gyakran tiszta Vasból állítják elő. Ha kiváltképpen ;, nagyvákuumú csövek effajta alkatrész? i­hcz tiszta vasat, használunk, a kisiütőedé­nyck előállítása: folyamán avégett, hogy a villamos kisütőedéuyben elegendő csekély gáznyomást érjünk el, aránylag hosszú 10 ideig kell gázta tanítanunk, inert a. tiszta vas jelentős mennyiségű g'ázt ad le. A gáztalauítás ideje lényegében nem annyi­ra ,a gáztalanítő eljárásitól, mint a villa­mos kisütőedény alkatrészeinek munka­, anyagától függ. Kitűnt, hogy a. g áztál a­nító eljárást lényegesen megrövidíthetjük, ha a kisütőcdény.ek alkat résizeihez, pl. fa­laihoz, elektródáihoz, stb. lényegéhen vas­ból álló ötvözetet használunk. A találmány értelmében a villamos kisü­tő edények gáKmeniesítésiét lényegesen ak­,ént javíthatjuk, hogy tiszta, vasból való alkatrészek helyett 0.05—5 százalék alu1 ­miniumot tartalmazó vasból való a.lkiat­ió részeket. ,bas|ználunk. Eiffajita elektronokat nem emittáló al­katrészekhez, kiváltképpen anódákhoz, rá­esőkhöz, merevítőkhöz, tám asztódrótok­hoz stb. különösen előnyös munkaanyag 30 oly viasaluminiumötvözet, amely 0.1—5 százalék, előnvösen, 1 százalék alumí­niumát tartalmiam. Eiz az ötvözet különö­sen, csekély gázleadással tűnik ki. Effajta ötvözeteknek villamos kisütőedényeknél való alkálin ázása kor azonos, de tiszta vas- 85 ból való alkatrészekkel ellátott villamos kisütőcdényekkel szemben, 5 percnyi gáz­talanító idő alatt, tizedrésznyi gáznyo­mást érünk el. A|z effajta vas-aluminium­ötvözet villamos tulajdonságai a. tiszt». d0 vas tulajdonságainál nem rosszabbak. A fenti százalékos aluminium tartalmú, vas­ain miuium-ötvözotből készült alkatrészek, pl. elektronokat nem emittálnak, úgyhogy az effajta ötvözetek villamos kisütőedé- ÍS nyék nem emittáló alkotóelemeihez, mint falaihoiz, rácsaihoz, anódáihoz, tániaszdrót­jaihoz, ernyőihez, stb. kiválóan alkalma­sak. E vas-aluminiüm-öívözet ugyanúgy munkálható meg, mint a lág'yvas, 50 Szabadalmi igénypontok: 1. Nagyvákuumú villamos; kisütőedény ek 'belsejében, alkalmazásra kerülő fémes alkatrészek, melyekre: jellem|ző, • hogyr azok anyaga 0.05—5 százalék alumini- 55 uinot tartalmazó vas. 2. Az 1. igénypont szerinti alkatrész kivi­teli alakja, melyre jellemző, hogy az alumíniumtartalma 0.1—5 sízázalók, elő­nyösen 1 százalék. 60 I'elolps kiadó: dr. ladcinéi-i Szmertnik István m. kir. szab. biró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd u. 10. — Felelős: Győry Aladár i^ingatn

Next

/
Thumbnails
Contents