125744. lajstromszámú szabadalom • Lövedék fúrtlyuk falát borító cső átlyukasztására

Megjelent 1941. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ÄCHÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG ' SZABADALMI LEÍRÁS 125744:. SZÁM. Xll/a. OSZTÁLY. — Sch. 5789. ALAPSZÁM. Lövedék fúrtlyuk falát borító cső átlyukasztására. Société de Prospection Electrique l'rocédés Schlumberger cég" Paris. A. bejelentés napja 1939. évi június hó 6. Franciaországi elsőbbsége 1938. évi július hó 6. Jelen szabadalom a fúrtlyuk falát bo­rító csőriek, egy a. f'úrtlyuJk bensejébe le­engedett perforáló szerkezetből kilőtt go­lyóval való átly ukasztására vonatkozik. 5 A jelenlegi eljárások e célból tömör, hengerdedtörzsű, kúpban végződő, a per­foráló szerkezet csövével egyenlő átmé­rőjű lövedékeket használnak, melyek a fúrtlyuk falát borító csövön való áthato­ló fáskor azon a lövedék, vagyis a perforáló szerkezet csö'vo átmérőjével egyenlő vagy valamivel nagyobb átmérőjű lyukakat üt­nek. Jelen találmány célja, hogy ugyanaz-15 zal a. perforáló .szerkezettel különböző, tetszőleges átmérőjű lyukakat üthessünk a fúrtlyuk falát borító csövön. Egyéb­ként jelen találmány lehetővé teszi az átütő erő növelését a jelenlegi tömör lö-20 vedék átütő erejéhez) képest. Továbbá a fúrtlyuk tálát borító csövön kapott lyu­kak körülhatárolása tisztább lesz s keve­sebb hasadást fog mutatni mint ezelőtt és annak a veszélye, hogy a perforáló 25 szerkezet ,a íürtlytikban megakadjon, je­lentősen le Van csökkentve. Ez eredmények eléréséihez, jelen szaba­dalom szerint úgy járunk el, hogy a per­foráló szerkezet lövedékét kőt részből al-30 kotjuk meg-. Egy benső' mag, szívó« és aránylag nehéz, fémből, például edzett acélból és egy, ezt, a magot körülvevő bur­kolat, mely amint a lövedék elhagyja a perforáló szerkezet csövét, szétesik és tel-35 jesen szabaddá: teszi a. magot (és ekkor ••• utóbbi egyedül alkotja a perforáló löve­déket). Ez a burkolat előnyösen egy mor­zsolódó, a magnál könnyebb és fcevésbbó szívós anyagból készül, esetleg egy köny­nyű fémből, pl. egy törékeny aluminium- 40 öntvényből. Előnyösen lehet ezenkívül oly alakot kölcsönözni a burkolatnak, mely megkönnyíti a szétesését vagy lehasadá­•aát; például ahelyett, hogy teljesen kö­rülvenné a magot, ez a. burkolat szaba- 45 don hagyhatja, annak hegyét. Lehet ezen­kívül a burkolaton, hossztengelyével pár­huzamosan, bevágásokat eszikö'zöln i, me­lyek megkönnyítik a, burkolat „ernyő"­alakban való kinyílását, amint a lövedék 50 elhagyta a .perforáló szerkezet csövét. Vi­lágosan látható, hogy [miután a burkolat külső átmérője: megfelel a perforáló szer­kezet esöve (átmérőjének1, elegendő meg­felelőéin megválasztani a burkolat vas- 55 tagságát, hogy tetszésszerinti, a perforáló szerkezet csövénél kisebb átmérőjű mag­gal lehessen a burkolatot összekapcsolni. Amint elhagyja a perforáló szerkezet csövét, a lövedék át kell hatoljon a fo- 60 lyadékon, mely általában bcicVti a, fúrt­lyukat, melynek borító csövét perforál­juk és e folyadéknak tulajdonítható el­lenállás oda; hat, hogy lehasítsa a perfo­ráló mag burkolatiát és következéskép ki- 65 zárólag a mag ütközik a fúrtlyuk falát borító csőnek, ennek átütéí-sáhez elegendő erővel. Miután a golyó kilövéísének pilla­natában a lőpor égéséből származó gáziafc sokkal nagyobb felületre hatnak, mint 70 egyedül a perforáló' mag hátsó felülete, így e magnak kölcsönzött mozgási euer-

Next

/
Thumbnails
Contents