125736. lajstromszámú szabadalom • Nyitott vasmagú egyvezetékes mérőtranszformátor

Megjelent 1941. évi január lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^S» SZABADALMI TURMS! SZABADALMI LEÍRÁS 135736. SZÁM. Vll/f. OSZTÁLY. B. 7714. ALAPSZÁM. Nyitott vasmagú egyvezetékes mérőtranszformátor. Reich Ernő oki. gépészmérnök, villamossági gyári főmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1939. évi május hó 31. NyitoLt vasimagú transzformátort mérési célokra eddig úgy használták, hogy a transzformátort a mérendő' áramerősségeit vezető vezetékre tolták, amikor is a vezie-5 tök az általában szokásos U-alakú transz­formátor szárai közöli, helyezkedett el. A mérendő vezetékek különböző átmérőit úgy vetlek figyelembe:, hogy a mérőtranszfor­mátoron állítható ütközőt alkalmaztak és 10 a transzformátort annyira tollak rá a ve­zetékre, hogy annak felülete: az ütközőivel érintkezzék. Az ütközőire azért volt szük­ség, mert nem volt közömbös az, hogy a vezeték középpon tja milyen távolságra: van 15 a transzformátor tekercselésétől (szekun­der lekéréséből)., ugyanis a vezeték közép­pontján ak a méWilekercslől m indenegyes milimélerrel való távolítása 2"/o miuusz­hibát okozott. E hibát úgy küszöbölték 20 ki., hogy vastagabb vezetéknél az ütközőt. a tekercseléshez közelebb állították, véko­nyabb vezetéknél pedig távolabbra, úgy, hogy a vezeték középpontja a iekercselés­•tűl lehetőleg mindig azonos távolságiba 35 essék. Az ütköző alkalmazása és annak meg­felelő beállítása nemcsak körülményes, ha­nem azzal a veszedelemmel is jár, hogy a mérést végző egyén elfelejti ezt megfe-30 lelően beállítani és így hibás méréseket végez., A találmány kiküszöböli e hátrányokat. és megoldja azt a feladatot, hogy miképen lehet helyes mérési eredményeket kapni 35 ütköző alkalmazása nélkül is, függetlenül attól, hogy a mérendő vezeték milyen át­menő jű. A találmány lényege nyitott vas­magú egyvezetékes oly mérőtranszformá­tor, melynek célszerűen U-alakú vasmagja van és e vasmag szárain a szekunderte- 40-kercselés úgy van elrendezve, hogy an­nak menetei ,a vasmag szárait hosszirány­ban csak részben foglalják el, miáltal a tekercseknek legalsóbb meneteit összekötő sík és a vasmag: zárt része 'között levői tér 45 a vezetékeknek méréskor elfoglalható lie­kerüleitél határolja.. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindaddig, míg a vezeték a vasmag zárit része és a. tekercselés legalise menetei között elfér, a mé- 50 rési eredmény független attól, hogy a ve­zeték átmérője kicsi-e vagy nagy. Ez rend­kívüli előnyt jelent, mert a meghatározott tőrben, bárhol elrendezett vezetéken min­dig helyes eredménnyel végezhetünk mé- 55 rést. A találmány szerint a traniszformá­tor hosszirányban, két részből álló célsze­rűen fogantyúval ellátott házba van be­zárva, inely ház két részét csavarok tart­ják Össze. 60 A találmányt még a csatolt rajz. alapján is magyarázzuk, mely annak példaképemi kiviteli alakját szemlélteti, Az (1) tekercselés az U-alakú (2) vas- . mag szárain van elrendezve, mégpedig 65 úgy, hogy a tekercselés a száraknak csak egy részét foglalja, el, míg a száraknak a zárt vég felüli része szabadon, van hagyva. Tehát a vezetékek (3) alsó meneteit össze­kötő sík és a vasmag zárt része között 70 levő tér a. velzelékck méréskor elfoglalható területét határolja. E területen a külön-

Next

/
Thumbnails
Contents