125721. lajstromszámú szabadalom • Higanyos kapcsoló

Megjelent 1941. évi jannajr hó 2-án. MAGYAR KIRÁ"L YI ^^BÄ SZABAMLMí BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125721. SZÁM. VH/g. OSZTÁLY. — F. 8734. ALAPSZÁM. Higanyos kapcsoló. Fides Gesellschaft für die Verwaltung' und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten mit 'beschränkter Haftung Berlin, a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, berlin-siemensstadti cég- jogutóda. A bejelentés napja 1939. évi május hó 27. Németországi elsőbbsége 1938. évi május hó 27. Ismeretes, hogy higanyos kapcsolóik 1 ok­ját üveg helyett valamilyen kerámiai szer­kezeti anyagból vagy fémből készítik. Az ismert kapcsolóknak .általában az áram-5 hozzávezetéseket befogadó toldataik van­ii ak, ameryeknek ürege, higannyal van töltve, úgyhogy kapcsolás alkálimávail. az érintkezés mindig higany és higany között létesül. E toldatok miatt azonban ily kap-10 csokik gyártása, bonyolult, alakjuk nem tömör és ezért Imlyszükségletük viszonylag nagy. Ismeretesek oly higanyos kapcsolók is, amelyeknek tokja kerámiai anyagokból való és az említett toldatok .nélkül kiképe-15 zielt henger. I- henger nyílásait ráforrasz­tott íémsapká.kkal zárják el. E kapcsolók­ban azonban az áram megszakítása a. kap­csolóifolyadék (higany) és a fémsapkák egyike.1 közölt, megy végbe; az: ily 7 kapcsolók 20 működési elve tehát általában, már nem azonos az előbbivel, mely szerint az érint­kezés mindig higany és higany közölt kö­vetkezik be. A kapcsoló ennek kövelkeizi­tében. üzemben igen felhevül, a fémsapká,-25 ró! kiinduló 'fényív ugyanis a higany és higany .között létesült fény ívnél hosszabb ideig áll fenn. Előfordult) alt azonban az is, hogy a fémsapka és a higany közölt ke­letkező fényív a fémsapkát szétroncsolja SO és ezzel a. kapcsolót basználhatalBlaníná leszi. Az isimért higanyos kapcsolók üze­méhez ezenkívül -viszonylag sok higanyra ' van szükség, ami a kapcsolókat jelen 'leke­nvén, megdrágítja és súlyukat bizonyos cé­lokra való alkalimazhatósiág szempontjából 35, nem kívánt mórtékben megnöveli. A találmány oly higanyos kapcsolóra vonatkozik, amely mentes e hátrányoktól és amelynek fémből, vagy szigetelőanyag­ból, például kerámiai anyagból előállítható, 40 célszerűen hengeres tokja van. A talál­mány értelmében, az ily kapcsolók elektró­dáinak legalább egyikét részben vagy egész­ben likacsos, higannyal itatott test átkot.ja. Ily elektródák alkalmazása esetén tehát 45 nincs szükség arra, hogy a higanyt az áramliozzáveizetés. körül csészékben he­lyezzük el, minthogy a higany kapillariis erők következtében a célszerűen zsugorí­tott anyagú elektródához tapad éis. így 50 mintegv «megdermedt h i ganyelektród át» alkot. " A találmány szerinti likacsos testiét pél­dául wolframpor .zsugorítása útján állíthat­juk elő. E célra azonban vaspor, illetőleg 55 krómr- vagy nikkelpoir is alkalmas, ililietőíleg valamennyi nem vagy kevésbé anialgám óz­ható fém. Ezek a zsugorítás fiiján előállí­tott testek könnyen vihetők fel fémré­szekre, illetőleg a fémrészek a megadott 60 fémek zsugorítás útján felvitt rétegeivel lát­hatók el. Ez legjobban oly módon eszkö­zölhető, hogy a;z illető fém porát, alkohollal iszapolva az elektródára visszük és az, így felvitt réteget vákuum- vagy hí drogén kei- 65 mencéhen a fémre zsugorítjuk. A zsugorí­tott rétegnek- higannyal való itatására nines szükség, minthogy ez az első kapcsolás iái-

Next

/
Thumbnails
Contents