125716. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gamma delta-difenil-gamma-hexén és magban helyettesített származékainak előállítására

Megielent 1941. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125716. SZÁM. IV,h/l. (IV h a.) OSZTÁLY. — W. 6910. ALAPSZÁM. Eljárás y/S-diienil-y-hexén és magban helyettesitett származékainak előállítására. Dr. Wander gyógyszer- és tápszergyár r.-t. eég, Budapest A bejelentés napja 1939. évi március hó 10. Ismeretes, hogy a y, d-diíenil-y-hexen magban helyettesített származékai közül egyesek, különösen a 4,4'-dioxi származéka igen értékes Östrogen tulajdonságokkal 5 rendelkeznek. Magát a 4,4'-dioxiy,ő-difcnil y-hexént ezideig az ánizsaldehidbői kiin­dulva a következő vegyületeiken keresztül állították elő: anizoin, dezoxianizoin, etil­dezoxianizoin, 3,4-dian izil-hexa nól-3, 4,4'-10 dimetoxi-yó-difenil-y-hexén és ebből a 4,4'­dioxi- *rfi -di f ei i i 1- y -hexént. Kísérleteink során arra a megállapí­tásra jutottunk, hogy ez a vegyületcso­port megközelíthető úgy is, hogy a, 3-íenil-15 hcxanon-4-ből vagy ennek magban helyet­tesített származékából, pl. a p-metoxi származékából indulunk ki. A ketont fe­nilmagnéziumhaloiddal vagy ennek egy magban helyettesített származékával, pl. 20 p-metoxi származékával reagáltatjuk és a •keletkezett vegyületből vizet vonunk el. Az eljárás előnye az, hogy részben a 3-fenil-hexanon-4, részben a fenil-magné­ziumhaloid magban levő helyettesítőinek 25 változtatásával, magban tetszés szerint helyettesített y.A-difenil-y-hexént állítha­tunk elő. Jelen találmányunk' szerinti eljárás alapján y. (5-difenil-y-hexént vagy ennek 30 magban helyettesített származékát állít­juk elő úgy, hogy 3-fenil-boxa:non-4-et vagy ennek: magban helyettesített szár­mazékát fenilinagnéziumhaloid .vegyület­tel vagy ennek magban helyettesített 35 származékával reagáltatunk ós a reakció­termékből keletkezett vegyület elkülöní­tése nélkül vizet vonunk el. Példa: 2.4 g magnéziumból és 18.7 g p-bróra­anizólból és 50 cem vizmexut.es éterből a 40 szokásos módon Grignard-reagenst készí­tünk. Az oldathoz 20 com vízmentes éter­ben oldott 16 g 3-(p-metoxifenil)-hexanon-4-et adunk és a reakciókeveréket egy óra hosszat forraljuk. Azután 100°-ig lepáxol- "45 juk az étert, a maradókot hűtés közben 1.00 eeni jégeeettel megbontjuk, az oldat­hoz 8 cem 60%-os kénsavat adunk és Vi— V2 órán át gyengén forraljuk, azután 300— 350 cem vízbe öntjük. A kivált terméket 50 kloroformban oldjuk és a megtisztított, megszárított kloroformos oldat maradé­kát alkoholból kristályosítjuk. A kapott 4,4'-dinieitoxi-y,rf -difenil- -hexen: olvadás­pontja 123—124°. 55 Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás. y,tf-diíen.ü-y-hexén és magban, helyettesített származékain ak előállí­tására, azzal jellemezve, hogy 3-fenil­hexanon-4-et vagy ennék magban he- 60 lyettesített származékát fenilmagné­ziumhaloiddal vagy ennek magban he­lyettesített származékával reagálta­tunk és a keletkezett vegyületből vi »e-t vonunk el. 65 2. Az 1. igénypontban védett eljárás fo­ganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a, vízelvonást a Grignard reak­ciónál keletkezett vegyület elkülöní­tése nélkül hajtjuk végre. 70 Felelő'; kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. S z.ab bíró.

Next

/
Thumbnails
Contents