125709. lajstromszámú szabadalom • Erősítő berendezés

Megjelent 1941. évi január hó 2-áii. MAGYAR KIRÁLYI W^QS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135709. SZÁM. VII J. OSZTÁLY. S. 17749. ALAPSZÁM. Erősítő berendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság' cég, Budapest. niint a Standard Telephones and Cables Limited londoni cég, Meers Adney Richard telefonmérnök és Filby George Frederick telefonmérnök londoni lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1939. évi február hó 24. Nagybritanniai elsőbbsége 1938. évi március hó 8. A találmány hullámátyiteli oerendezés és effélék számára való léghijjas kisülési csövekkel működő erősítő készülék. A találmány keretébe tartoznak olyant új 5 áramkörök is, melyek segélyével, a fenti berendezésekbe kiegyenlítő- vagy egyéb mííhálózatokat iktathatunk és ezek különös előnyöket biztosítanak akkor, midőn bizo­nyos követelmények kielégítése válik sziik-10 ségessé. A találmány egyik sajátsága szerint, hul­lám-átviteli berendezésnél, ahol több impe­dancia műhálózat szeIcktív kapcsolását keilfl foganatosítani vonal kiegyenlítés, írekven­lf) cia kiválasztás, jelhulílám gyengítés, vagy egyéb célokat szolgáié) bcrcndezésbein, csa­toló műhálózatról gondoskodunk az utóbbi és az impedancia műhálózatok között, mi­kor is ezek szelektív összeköttetéseik kel 20 együtt értendők. A csatoló műhálózalnak elég nagy impedancia viszonya vau ah­hoz, hogy az impedancia műhálózatok sze­lektív kapcsolásához szükséges pótkábele­zés és villamos részek „következtében fel-25 lépő szórási kapacitás és véletlen öninduk­ció zavaró és egyél) hatásait elhanyagol­ható ni értékre csökkentse. E módszer .al­kalmazásának különösen ott van létjogo­sultsága, ahol kiegyenlítő műhálózatok sze-30 Icktív kapcsolását hőiöiios erősítő készülék visszacsatolási áramtitjábau alkalmazzák, pl. olyan átviteli vonalvezetékek vagy áramkörök különböző gyengítési frekven­ciájának kiegyenlítésére, amelyekkel az erősítő készülék szelektív kapcsolását ki- 35 váltják létesíteni- Impedancia műhálózat­nak erősítő készülék 'visszacsatolási áram­út] ával való csatolását biztosító transzfor­mátor használata akkor is előnyös, midőn különböző impedancia-műhálózatok s/.e- 40 Icktív kapcsolását nem kívánják. A találmány egy másik részlete szerint a kiegyenlítést, •negatív visszacsatolással működő, feszültség erősítő fokozat gyanánt haló ölelektródos (penlóda) kisülési cső- 45 vei foganatosítjuk. A visszacsatolási áram­úiban, az impedancia műhálózalot úgy léte­sítjük, hogy a visszacsatolás a frekvenciá­val változik, aminek következtében az erő­sítő fokozat számára olyan erősítési írek- &0 vencia görbe keletkezik, mely járulékos jellegű az átviteli vonalvezeték vagy áram­kör ama erősítési frekvencia görbéjéhez, mellyel, a fokozat kapcsolatban van. A találmányt példaképen hírszóró erő- 55 sítő berendezéssel kapcsolatban ismertet­jük. Bizonyos esetekben szükségessé válik az erősítési frekvencia görbe olyan módosí­tása, hogy az, ama vonatvezeték veszteség- 60 frekvencia görbéjének 'kiegészítésétképezze, amelyre az erősítő kapcsolva van. Ilyen, a találmány sajátságait alkalmazó pól fo­kozat a mellékelt rajzom látható. E fokozat egyetlen, feszültség erősítő .gya- 65 liánt használt (V) ötelektródás kisülési cső­ből áll, a bemeneti körből', a kimeneti 'körbe vezető negatív visszacsatolási útággal, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents