125705. lajstromszámú szabadalom • Táviró berendezés

Megjelent 1941. évi január hó 2-án. M4GYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIBÓ8AÖ SZABADALMI LEIRAS 13570a. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. S. 17359. ALAPSZÁM. Táviró berendezés. International Standard Elektric Corporation delawarei cég- üzleti székhely New-York, mint a Standard Telephones and Cables Limited, londoni cég" és Terry John Victor, elektromérnök, londoni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1938. évi április hó 16. A, találmány távíróberendezés, amely­nél rövid megszakítás vagy rövid tartamú befolyás, illetve zavar hosszabb időtar­tamú hibára vagy hibák sorozataira ve-5 zethet. Ilyen távíróberendezések egyik csoport­jába tartoznak azok a távíróborendezések, amelyek áramlökésekkel működnek. Ily berendezésnél jel vagy jelköz tartama 10 közben a vonalvezetéken át áramvétel nincsen, ellenben jelről jelközre vagy jel­közről jelre való mindegyik átváltásnál megfelelő irányú áramlökés kiküldése következik. Ez az áramlökés polarizált 15 vevő jelfogót a helyes érintkezőkre moz­gatja. Minthogy a vevő jelfogó polarizált jelfogó, bármely helyzetbe való mozgása után ebben a helyzetben megmarad. A horgony véletlen elmozgásának megaka­dó dályozása és jó érintkezési nyomás bizto­sítása végett szokásos elrendezés, hogy a vevő jelfogónak a jelvevő tekercsen kí­vül tartó tekercse is van. A horgonyt ily módon bármely helyzetbe való mozgása 25 után a tartó tekercsen átmenő helyi áram helyzetében megtartja, mi kőris a. helyi árain irányát a horgony helyzete hatá­rozza meg. Ha a vonal vezetéken át kellő prőssógií zavaró áramlökés érkezik, ez SO szabványos jeláramlökés hasonmása le bet, hogy úgyhogy a, tartó tekeregi hatása.* legyőzi és a jelfogó horgonyt hibás érint­kezőre mozgatja. A horgony ezután ebben a helyzetben megmarad ésv a hibás érint­kezőn miiiidaddig rögzített állapotban 35 van, amíg további jelzési vagy zavaró áramlökés vételekor a horgony a helyes érintkezőre nem mozog. Ebben az időben, : ha jeláramlökések nem gyakoriak, pilla­natnyi zavaró hatás hibát okozhat, amely 40 néhány másodpercig vagy néhány óráig is tarthat. Az ismeretes távíró berendezésük más csoportjánál, amelynél hasonló hátrány tapasztalható, a jelről a jelközre vagy jel- 45 közről a jelre való átváltást a vonalveze­téken állandóan átmenő vivő áram. fázi­sának átváltása jelzi. Ezeknél a berende­zéseknél megszaikadás vagy zavar esetén a vivő áram. fázisa megfordítható és ennek 50 következtében a vett jeleknek határozat­lan időtarta.'>ilg fordított fázisa van. Pillanatnyi megszakadás vagy zavaró áramlökés után folytatólagosan hibás működésre hajlamos távíróberendezések- 55 né! a tal.á'mány értelmében oly segédesz­közt rendezünk el, amely a hibát a lehet­séges leggyorsabban megállapítja és a szabványos állapotot visszaállítja. A találmányt a következőkben részlete- 60 sen a mellékelt rajzok kapcsán vivó ára­mos távíróberendazésnél való használat esetén, ismertetjük, amelynél a jelről a jelközre vagy a; jelközről a jelre való át­váltást a vivő áram! fázisának megfordítá- 60 sai jelzik á mellékelt rajzokon az

Next

/
Thumbnails
Contents