125698. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőedény

Megjelent 1940. évi december hó Kí-án. MISTAR KIRÁLYI wS|KK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125698, SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. L, 8106. ALAPSZÁM. Villamos kisütó'edény. 0. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1940. évi március hó 28. Németországi elsőbbsége 1939. évi április hó 1. ismeu lesek oh villamos kisuloeduiMk t nuhtknek csapalakn iuntke/oi ko/M Ik mil 1/ u ambiMZi löki L tannak cinsihe r cilia eddig In u»u alakú iimlki /ois i 5 pokal has/inll ik s e/t ki l a 11 ndi s ali/d csapok moduli a lungualiku iiuxihbie duglik I nntk a/ i Ji i ndi/esni k a/ a hal-i una lioi>> a csapok a IIUMIIMI lobbin m csík a hinihlal ig\ \at^ kit kiskun 10 lioss/n aiuii csíkja minlin iiinlki/mk V lalalmaiu s/enni • hüianx ilktiulisi Mgi.ll koZMlluiul a/ ilekliodakal Into ai ambiMzelo csapoki a einsikü kgalabb kel cg\massal pailnizamos Ululilu lan-15 testből alkololl uinlki/oikel alkalma/unk \. kisuloedemnt k a íogLüalba \alo be­lnhi/tsekoi e/ik a/ cimlkczok kii ki l Ja pos ingó ko/e momulnak bi is i/nkkil nag\ teluletien u mlke/nek Lz i nag\-20 Iclulelu eiiulke/is nemcsak ímegbi/haio es kis átmeneti ellenállású \illamos oss/tkol­letisl letesd hanem bi/losdpi a/ ikktio dak baláhos bulisil is ami tokiul oh kisuloedunik estlibiu lonlos mchcknik 25 eiosui meglerhelt dekli odai a/ edtm ioi ías/lasi behmek ko/nkben \annak \ talalmam s/eiinti eimlke/okel eiluimo­sen eg\ korkuulet menti n sugai alakuan luhezliiljuk L1 a kisuloedin\ lenekin \ 30 lenek közepi l Mig> a s/nocso Mig\ eg^, tOMibbi árambevezető, vagy Vegul egy az edény helyes behelyezését a foglalatba meg­könnyítő kulcs elhelyezésére használhatjuk fel. Az edénynek a foglalatba való helyes 35 bevezetését megköniiyí Illetjük továbbá úgy is, hogy az érintkezők egy részének a töb­biektől elülő alakot adunk, pl. a hosszúság, szélesség vagy '•• magasság változtatásával, vagy pedig kiszögellések vagy bevágások alka lm ázásával. 40 A csatolt rajz a találmány két példaké­pein kivitelét szemlélteti. Az 1. és 2. ábra szerinti 1 kisütőesiő, saj­tolt üvegből készült 1 aljzatának fenekén az 5 elektród are ndszert tarló 3 árambevezető- 45 csapok nyomulnak át, melyeknek végén a találmány szerinti 2 érintkezők vainnak megerősítve. Az érintkezők alsó részié a foglalat rugói közé való benyomulás meg­könnyítése végett ékalakú. A csőnek a 50 foglalatba való helyes behelyezését az érintkezők különböző hossza és szélessége biztosítja. Az érintkezőktől alkotott kör kö­zepén egy 'további érintkező van elhelyezve. A 3. ábra szerinti kivitelnél a kör köze- 55 pén levő, előbb említett további érintkező helyét egy (5 kulcs foglalja el, mely a fog­lalat azonos alakú lyukába illik és meg­határozza a cső helyes helyzetét a. fogla­latban. Q0 Szabadalmi igények: 1. Villamos kisütőedény, jellemezve köz­vetlenül az elektródák árambevezetőr csapjaira erősített, legalább két egymás­sal párhuzamos felületű fémtestből al- 65 kotott érintkezőkkel. 2. Az 1. igénypont szerinti kisütőedény ki­viteli alakja, melyre jellemző, hogy az érintkezők az edény fenekén egy kör­kerület nientón sugaraiakúan vannak el- 70 helyezve. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti kisütő­edéin kivileli alakja, melyre jellemző, hog\ a/ érintkezők kulonboziő méretűek vagy alakúak', n 75

Next

/
Thumbnails
Contents