125632. lajstromszámú szabadalom • Önműködő telefonberendezés

Megjelent 1940. évi december íió 10-án. MAGYAR ITUÄLYI wfiSS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 125032. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. Jß. 14768. ALAPSZÁM. Önműködő telefonberendezés. Bajor Mór főtisztviselő, Szeged. A bejelentés napja 1940. évi január hó 27. A találmány telefonhívást ellenőrző és ;;. hívószámot rögzítő önműködő telefon­herendetfés. Az eddig ismeretes teleíoiibererulczések-5 ricl. csak a hívó fél tudta, hogy milyen állomásról beszél, míg a hívott fél csak a 1 elhívótól szerzett szóbeli közlés útján értesült arról. .Kz a hátrány egyrészt a beszéd idő meghosszabbodását okozza, más-10 részt visszaélésekre ad alkalmat. További jelentős hátránya az ismeretes telefon­készülékeknek, hogy az előfizető távollété­ben a hívott fél nem szerez tudomást a i'elhívóról, illetve állomásának hívószániá-15 i ól és így azt nem. áll módjában vissza­hívni. A találmány szerinti berendezés lehe­ezen hátrányokat kiküszöböli és lehetővé teszi» hoigy a hívott fél már a hívóesenge-20 léssel egyidejűleg tudomást szerezzen a hívó-állomás számáról ós hogy 'az a szám a készüléken .mindaddig látható marad­jon, míg a hívott fél hallgatóját vissza nem akasztja és ezzel, az összeköttetést 25 meg nem szünteti. A lalálrnány szerinti berendezés lehe­tővé teszi továbbá — az előfizető távollé­tében — a, hívó fél számának rögzítését is, úgyhogy az előfizető még ily esetben 30 is tudomást szerez a. hívó előfizető állo-ITU'Isána k számá ról. A találmány .szerinti berendezésre jel­lemző a hívó előfizető vonalrészén elren­dezett hívószám-indikátor és önmagában 35 ismeretes .híváskereső, a hívott előfizető voiiüalrószén elrendezett, önmagában is­. méretes vonalválasztó és a hívószám-in­dikátor által kibocsátott, a hívó előfize­tőre jellemző impulzuscsoportokat egyen­áramú lökésekké alakító impulzus-áiala- 40 ki tó, továbbá a hívó előfizető számát a hívott előfizető készülókén beállító, az im­pulzus-átalakító által létesített egyen­áramú lökésekkel vezérelt szembeállító készülék. 45 A találmány egyik kiviteli alakjánál a hívószám-indikátor a híváskereső áram­körében, az impulzus-átalakító pedig a vonalválasztó áramkörében, célszerűen az előfizetői vonalaktól függetlenül van el- 50 rendezve. A találmány másik kiviteli alakjánál mind a hívószám-indikátor, mind az •imp ulzusV átalakító, a s^embqíállító készülékkel együtt, az egyes előfizetők 55 készülékeiben vagy azokhoz közvei lemül kapcsolódó készülékekben varrnak elren­dezve. A találmánnyal kapcsolatban célsze­rűen oly impulzus-átalakító talál alkal- 60 mázást, mely az első híváskereső áram­körében lévő hívószám-indikátornak at lií.vócsengetés által kiváltott hangfrek­venciás jelzést ad. A találmánnyal kapcsolatban oly hívő- 65 szám-indikátor talál alkalmazást, mely a hívő előfizetőt jellemző impulzusesopor­lokat csak a vonalválasztó felől kapott hangifrekvenciás jelzésekre bocsátja ki. A találmány egyik célszerű, kiviteli alakja- 70 nál a hívószám-indikátor, az átalakító felé adott hangfrekvenciás impulzusok be­fejezése után, utolsó kiváltó jelzést ad, mellyel az impulzus-átalakító a vonlvá­lasztót csengetési állásába vezérli. A hívó- 75 szám-indikátor célszerűen, több előíiza-

Next

/
Thumbnails
Contents