125625. lajstromszámú szabadalom • Töltőtolltartó csavarhajtású szívódugattyúval

Megjelent 11)4.-0. évi december hó 16-án. MAGYAR KIEALYI SZABADALMI BffiÓSÍG SZABADALMI LEIRAS 125625. SZÁM. IX/a,l>. OSZTÁLY. — M. 10780. ALAPSZÁM. Töltőtolltartó csavarhajtású szívódugattyúvaí. H. Hebbofn & Co. Fabrik für Füllhalter mid Füllbleistií'te, Köln a/Il. A bejelentés napja 1935. évi december hó 14.* Németországi elsőbbsége 1935. óvi június hó 29. Töltőtolltartóknál tudvalevőleg úgy le­het nagy teret tintával megtölteni, ha a szívódugattyút hosszú rúd útján köt­jük össze az elzárókupakkal és e kupak 5 loc-savarolása után a dugattyút egészen a, tartóhüvely végéig vÍKszahúz:/.rik. Hogy ,a diigattyúrúd az elzárókupak rácsavarolásakor elhelyezkedhessék, az elzárókupak üreges és a rúd több telesz-10 kópszerűen egymásba tolható, bajon ett­zárral egymással összekapcsolható részre vim osztva, úgyhogy e részeli szét kapcso­lása és összetolása után a dugattyúrád az üreges elzárókupak belsejében foglal he-15 lyet. Az ilyen töltőtolltartóknak az a hátrá­nyuk, hogy a hosszú dugattvúrnd az előre- és hátratolásnál vezeték hiányában könnyen megsérülhet, ami a tolltartót 20 hasznavehetetlenné teszi. Ezenkívül a szívódugattyú tömítését a tartóhüvelyben is veszélyezteti, hogy ha azt a dugattyú­rűd vezetése nélkül elferdült helyzetben sokszor előre-hátra tologatjuk. 25 Továbbá nem újak az olyan töltőtolltar­tók, amelyeknél a szívódugattyút csavar­hajtás révén egy fogantyúrész hozza mű­ködésbe, mely kis emelkedésű csavarme­netnél a tartóhüvelybon jár:. Az ilyen 30 íöltőtolltartók azért hátrányosak, mert ezeknél nem lehet több teleszkópszerűen egymásba tolható és bajonetzárral össze­kapcsolható dugattyúrészt elrendezni, minthogy az enyhe emelkedésű meneten forgatható fogantyúrésszel a bekapcsolt §5. csavarhajtás útján csak egyetlen dugaty­tyúrúdrészt tudunk mozgatni és nem le­het több különböző dugattyúi-ész bejo­nettzárait be- és kikapcsolni. Ez a feladat a találmány szerint csak 40-úgy oldható meg, hogy a dugattyúrúdré­szeket egymásba, csavarolhatóan alakít­juk ki és a kinyúló, szélső dugattyúrúd­részt a tartóhüvelyben szabadon forogha­tóau ágyazzuk. . 45-Az 1. ábra szerinti (a) dugattyút, mely szorosan jár a (b) tartóhüvelyben a (h) dugattyúriid hordja, amelynek megvasta­gított és külső menetekkel ellátott (h1 ) feje egy vékony belső menetű (g) telesz- 5$. képcsőbe van becsavarolva. Ennek a vé­kony (g) teleszkópcsőnek megvastagított (g'O feje viszont egy második belső me­netű, vastag (g2 ) teleszkópcsőbe van be­csavarolva. E második (g2 ) teleszkópcső- 55. nek felső végén (f) forgatógombja van, alsó kiugró karimája pedig, közbehelye­zett (c) tömítőgyűrű révén egy a (b) tar­tóhüvelyben rögzített (d) vezct.őhüvclyen fekszik fel. amikor legmagasabb, a tartó go­tintaterét lezáró helyzetében van. Ezt a helyzetet akkor éri el. amikor a külsőme­netekkel ellátott (f) forgatógorabra egy belül csavarmenetes (e) elzárókupakot csavaroluuk. A vastag (gL>) teleszkópcső, 6& Í\. (d) vezetőhüvelybori szabadon foroghat. * Ez a nap az 5930/1939. 11. E. sz. rendelet 2. %-& értelmében hivatalnál annak idején, tett bejelentés »apja...... . .-:-. •• ' A Cseh-S7.1'o,yáJt Köztársaságban megadott szabadalom száma: «>9J$<Mí. olt eseh-szlovák szabadalmi

Next

/
Thumbnails
Contents