125606. lajstromszámú szabadalom • Kórházi ágy

Megjelent 1940. évi december bó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÍO SZABADALMI LEIRAS 125606. SZÁM. XVIII/e. OSZTÁLY. — Seh. 3494. ALAPSZÁM. Kórházi ágy. Istók Lászlóiié sz. Fixl Teréz laptni aj (Ionos, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi szeptember hó 27. Magyarországi elsőbbsége 1937. évi január hó 30. A találmány korházi ágy, mely főleg azt célozza, hogy a beteg megmozdítása nélkül lehessen alája ágytálat helyezni és azt eltávolítani. Evégből a találmány 5 értelmében a derékalj, valamint az azt alátámasztó rugalmas aljzat egy vagy több olyan nyílást tartalmaz, mely rugal­masan alátámasztott, aljzat- és derékalj­betéttel tölthető ki; e betétek emelőszer-10 kezettel éspedig célszerűen az ágyállvány harántirányú vezetékeiben eltolható fiók­ban elhelyezett emelőszerkezettel süly­lyeszthctők és emelhetők. A dereka Ijbet ét helyérő] eltávolítható és az ágytállal 15 helyettesíthető. A nyílások célszerűen az ágytál alakjá­nak megfelelő alakúra készítendők és emellett, a találmány célszerű kiviteli : alakjánál a derékaljat alátámasztó rugós 20 aljzat, rendszerint sodronyszövet, nyílá­sát a nyílás kívánt alakjának megfelelő alakra hajlított rúd szegélyezi. Ajánlatos ezeket a rudakat az ágyállvánnyal úgy összekötni, hogy elmozdulni ne tudjanak. 25 A találmány olyan ággyal kapcsolat­ban is előnyösen alkalmazható, melynél a derékaljat alátámasztó rugós aljzatnak úgy a fejrésze, mint a törzs és az alsó végtagok elhelyezésére való részei meg-30 felelően elhelyezett csukló körül a víz­szinteshez képest elforgathatok és a kí­vánt férd" helyzetije beállíthatók. A találmány célszerű kiviteli alakjait . a mellékelt rajz kapcsán részletesen ismer-35 tétjük. A rajzon az 1. ábra a betét emelésére és süllyesztésére használható l.< rendezést keresztmetszetben mulat ia, a 2. ábra az ágysodrony íelülnézete kisebb léptékben, a 40 3. és 4. ábra az ágy két különböző kivi­teli alakjának <\gy-egy hosszmetszete, az 5. ábra kettősfiókú ágy keresztmetszete míg a 6. ábra ugyanennek az ágynak felül- 45 nézete. Amint az 1 .ábrán látható,az ágy nyílá­sának kitöltésére való 24 betét alul az 1 csőben- végződik. Az 1 eső alul a 2 csavarrugóra támaszkodik és a 4 csőbei: 50 fel-le mozoghat, mégpedig az 1 eső falá­ban rögzített és a 4 cső ö kivágásaiba nyúló 25 szegecsek által megengedett mértékben. A 4 eső a benne Jévő.l csöve] együtt a 3 esőben helyezkedik el és abban 55 fel-le mozgatható. A mozgatás céljára a 4 csőre 8 fogasrúd van erősítve, mely a 3 eső megtelelő kivágásában, illetve hossz­hasít ékában foglal helyet. A 8 fogasrúd­dal a 7 fogaskerék kapcsolódik, mely a 9 60 forgat tv ú va 1 műkő dt ethet ő. A leirt szerkezet segítségével tehát a 4 csövet ás vele a 24 betétet emelhetjük és süllyeszthetjük, olykép, hogy a betét alátámasztása minden helyzetben rugal- u5 mas, mivel az 1 cső a 4 csőben elhelyezett 2 rugóra támaszkodik. A 24 betét rugalmas alátámasztása rendkívül fontos, mert éneikül az ágy­sodrony közepén nagy, rugalmatlan rés> 70 keletkezne, -ami az ágyban való fekvést rendkívül kellemetlenné tenné. A 2. ábrán egy betétes ágysodrony felülnézete látható. Az ágysodrony nyí­lását a tojásdadalakra hajlított 12 keret 75 szegélvezi és azt elmozdulás ellen két

Next

/
Thumbnails
Contents